Sustainable business TH

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

ม.ค. 26,2023

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปี (2549-ปัจจุบัน)

ในปี พ.ศ. 2557 คีนันได้ดำเนินโครงการอบรมที่ด้สร้างแรงบรรดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการที่ขาด ทักษะในการบริหาร ทักษะการเงิน ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจและทำให้ธุรกิจเติบโต มีผู้ประกอบการจำนวน 74 รายที่ได้เข้ารับการอบรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับการอบรม

ระดับแรกประกอบด้วยการอบรมทั้งหมด 20 วัน รวมถึงการอบรมด้านกลยุทธ์ทางการตลาด การเงิน และการจัดการองค์ และการจัดทำแผนธุรกิจ ภายหลังจากจบการอบรมระดับแรกแล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองเขียนแผนธุรกิจจริง ผู้อบรมแต่ละคนจะได้รับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัวจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดทำแผนธุรกิจ ยิ่งไปกว่านั้น สถาบันฯ ยังได้จัดให้มีการเยี่ยมชมธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการใหม่ได้พบปะ เรียนรู้ และสร้างเครือข่ายกับนักธุรกิจรุ่นพี่ อีกทั้งยังมีการสนับสนุนเพิ่มเติมโดยการให้คำปรึกษาเป็นรายคนในการจัดทำแผนธุรกิจ ตั้งแต่โครงการเริ่มดำเนินการในปี 2549 โครงการได้จัดอบรมให้ผู้ประกอบการไปแล้วทั้งสิ้น 953 คน

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล