Sustainable business TH

การริเริ่มในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจของ infoDev เพื่อดำเนินการในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชา

ม.ค. 26,2023

ธนาคารโลก (โดยผ่านโครงการ infoDEV) (2549-2550)

ในปีพ.ศ. 2549 และ 2550 ธนาคารโลก (โดยผ่านโครงการinfoDEV) ได้ให้เงินสนับสนุนต่อเนื่องเป็นจำนวน 200,000 เหรียญสหรัฐให้แก่สถาบันคีนันฯเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ที่ผ่านมาในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจของสถาบันคีนันฯในประเทศไทยในการยกระดับและจัดวางรูปแบบในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจในสปช. ลาวและประเทศกัมพูชา

มีการจัดตั้งแม่แบบศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีทางภาคใต้ของประเทศไทยสถาบันคีนันฯได้ดำเนินการร่วมกับสภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวและสมาคมหอการค้าจังหวัดเสียมเรียบในประเทศกัมพูชาในการพัฒนาจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจขนาดเล็กมีการจัดฝึกอบรมให้กับทั้งสององค์กร

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการช่วยเหลือทั้งสององค์กรในการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อการจัดตั้งและบริหารศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและให้บริการให้คำปรึกษาเพื่อติดตามดูผลเป็นระยะเวลาสองปีรวมทั้งได้ช่วยเหลือในการหาแหล่งสนับสนุนทางการเงินเพื่อดำเนินการศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจโครงการนี้ประสบความสำเร็จในการสร้างเสริมศักยภาพของสถาบันในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมและให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล