Sustainable business TH

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์

ม.ค. 26,2023

(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2549

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่สถาบันคีนันฯให้ดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งมีมูลค่าโครงการ125,000 เหรียญสหรัฐโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยในกลุ่มธุรกิจด้านสปาและธุรกิจอาหารของไทยให้สามารถขยายโอกาสในการทำแฟรนไชส์ไปยังต่างประเทศ

สถาบันคีนันฯได้ดำเนินการร่วมกับบริษัทที่มีศักยภาพสูงกว่า20 แห่งในการให้การสนับสนุนในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บริษัทเหล่านี้ในงานจับคู่เจรจาธุรกิจและได้ร่วมเดินทางไปกับบริษัทเหล่านั้นเพื่อการไปติดต่อพัฒนาธุรกิจณกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางได้แก่สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตณเมืองดูไบและอาบูดาบีประเทศคูเวตประเทศจอร์แดนและประเทศอินโดนีเซียธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพสูงที่เป็นที่รู้จักอย่างเช่นร้านอาหารแบล็คแคนยอนโชคดีติ่มซำกินดื่มทูซิททรูรีเทลวงษ์พาณิชย์สมาร์ทเบรนสมาร์ทอิงลิชและอื่นๆอีกมากมายได้เข้าร่วมในโครงการนี้และได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากนักลงทุนในประเทศดังกล่าว

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล