Sustainable business TH

โครงการอบรมความรู้ด้านการเงินให้แก่กลุ่มผู้หญิงที่ไม่มีความมั่นคงในด้านอาชีพ

ม.ค. 26,2023

มูลนิธิซิตี้ และธนาคารซิตี้แบงก์ (ประเทศไทย) ปี (2551-ปัจจุบัน)

ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปี ที่คีนันได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือด้านการบริหารโครงการอย่างใกล้ชิดจากมูลนิธิซิตี้ และธนาคารซิตี้แบงก์ (ประเทศไทย) ในการดำเนินโครงการอบรมความรู้ด้านการเงินให้แก่กลุ่มผู้หญิงที่ขาดเสถียรภาพทางอาชีพและการเงิน โดยผู้เชี่ยวชาญจากซิตี้แบงก์และคีนันได้ช่วยกันอบรมให้ผู้หญิงเหล่านั้นมีความรู้และทักษะด้านการเงินส่วนบุคคล เช่น ทักษะการทำบัญชี การออม ทักษะการบริหารการเงิน และความรู้เรื่องทางการเงินพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้หญิงเหล่านั้นหลุดพ้นจากวงจรการกู้ยืมเงินนอกระบบ ภาระหนี้สิน และมีเสถียรภาพทางการเงินมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้หญิงเหล่านี้หลุดพ้นจากวงจรความยากจนอย่างยั่งยืน
รูปแบบการให้ความรู้ของโครงการที่เน้นการใช้หลักการพัฒนาความรู้ทางด้านการเงินแบบบูรณาการ โดยผนวกการอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบเพิ่มเติมจาก การอบรมหลักสูตรทางด้านอาชีพที่ทางที่ผู้หญิงเหล่านั้นได้เรียนอยู่แล้ว รวมทั้ง ผู้อบรมยังจะได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในขณะเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก จากสถิติภายหลังจากการอบรมไปแล้ว 6 เดือน ผู้หญิงที่เข้าร่วมอบรมมีการออมเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และมีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 ตั้งแต่โครงการเริ่มดำเนินการในปี 2551 โครงการนี้ได้จัดการอบรมให้แก่ผู้หญิงกลุ่มเป้าหมายไปแล้วทั้งสิ้น 2,592 คน และคู่สามีภรรยา 52 คู่ ในปี 2557 เพียงปีเดียว โครงการได้จัดการอบรมให้แก้ผู้หญิงกลุ่มเป้าหมายไปทั้งสิ้น 429 คน แบ่งเป็นกลุ่มผู้หญิงจากชุมชนแออัด 21 คน กลุ่มผู้หญิงจากศูนย์ฝึกอาชีพ 198 คน และผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงจำนวน 210 คน

Share this article

Latest.

ทีม Social Inclusion มูลนิธิคีนันฯ  กับการมุ่งสู่เป้าหมายในการสร้างระบบสุขภาพที่แข็งแกร่ง โดยเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ในชุมชนที่แข็งแรง  

เพราะในหนึ่งเมืองเต็มไปด้

บสย. MOU มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย สร้างผู้ประกอบการสูงวัย เสริมความรู้ด้านการเงิน การตลาดดิจิทัล เพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรร

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล