Sustainable business TH

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ

ม.ค. 26,2023

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (ตุลาคม 2553-ธันวาคม 2553_

คีนันร่วมกับสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังในโครงการวิจัยประเมินมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และส่งเสริมให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาโครงการนี้เริ่มดำเนินการในปี 2551 ก่อนที่รัฐบาลจะได้ประกาศโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ในส่วนแรกของงานวิจัยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังได้ใช้ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต (Input-Output table) เพื่อประเมินมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งประกอบด้วยอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สิ่งพิมพ์และการพิมพ์เภสัชกรรมเครื่องประดับอัญมณีงานวิจัยภาพยนต์และโรงภาพยนตร์วิทยุและโทรทัศน์และเทคโนโลยีสารสนเทศผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ดังกล่าวมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของGDP ของประเทศไทยผลการศึกษายังพบว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีความสำคัญในการช่วยกระจายรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยนอกจากนี้การวิจัยยังครอบคลุมผลกระทบของการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อีกด้วย

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล