Sustainable business TH

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ

ม.ค. 26,2023

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (ตุลาคม 2553-ธันวาคม 2553_

คีนันร่วมกับสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังในโครงการวิจัยประเมินมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และส่งเสริมให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาโครงการนี้เริ่มดำเนินการในปี 2551 ก่อนที่รัฐบาลจะได้ประกาศโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ในส่วนแรกของงานวิจัยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังได้ใช้ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต (Input-Output table) เพื่อประเมินมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งประกอบด้วยอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สิ่งพิมพ์และการพิมพ์เภสัชกรรมเครื่องประดับอัญมณีงานวิจัยภาพยนต์และโรงภาพยนตร์วิทยุและโทรทัศน์และเทคโนโลยีสารสนเทศผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ดังกล่าวมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของGDP ของประเทศไทยผลการศึกษายังพบว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีความสำคัญในการช่วยกระจายรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยนอกจากนี้การวิจัยยังครอบคลุมผลกระทบของการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อีกด้วย

Share this article

Latest.

ต่อยอดอนาคตที่ยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทย

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียเห็

สะเต็มศึกษา การเรียนรู้ยุคใหม่สำหรับผู้หญิง

การศึกษาของเวียดนามพัฒนาข

โครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง: เคล็ด (ไม่ลับ) เพื่อ “แม่หญิงเจ้าของธุรกิจ”เติมไฟแห่งความหวัง สู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

เส้นทางการประกอบอาชีพของ