Sustainable business TH

โครงการสำรวจแผนที่เครือข่ายวิสาหกิจเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ

ม.ค. 26,2023

สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (มีนาคม 2548-พฤศจิกายน 2549)

สถาบันคีนันฯดำเนินโครงการให้กับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยได้รับการสนับสนุนด้านการเงินมูลค่า 65,000 เหรียญสหรัฐฯในการสำรวจและศึกษาเครือข่ายวิสาหกิจ (คลัสเตอร์) ทั่วประเทศเพื่อประเมินศักยภาพของคลัสเตอร์และศึกษาเงื่อนไขและสภาวะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคลัสเตอร์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการนำร่องเพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานแก่กลุ่มคลัสเตอร์ดังกล่าว

ภายใต้โครงการนี้มีการระบุกลุ่มคลัสเตอร์ทั่วประเทศไทยจำนวน 152 กลุ่มเพื่อดำเนินการวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบDiamond Model ของศาสตราจารย์ไมเคิลอีพอร์เตอร์เพื่อใช้ประเมินศักยภาพของกลุ่มฯเพื่อการพัฒนาในขั้นต่อไป

จากผลการศึกษาพบว่าความสามารถของแต่ละคลัสเตอร์ในการประสานและขับเคลื่อนกลยุทธ์และกิจกรรมเพื่อการพัฒนานั้นขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของผู้นำในคลัสเตอร์เป็นสำคัญนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มคลัสเตอร์หลายกลุ่มเผชิญกับปัญหาภายในกลุ่มและประสบความยากลำบากในด้านการบริหารจัดการภายในกลุ่มการเชื่อมโยงภายในกลุ่มโอกาสทางการตลาดและปัจจัยด้านการผลิต

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล