Sustainable business TH

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ม.ค. 26,2023

ซิตี้ประเทศไทย และมูลนิธิซิตี้ (2553-2555)

ในปี 2553 คีนันซิตี้ประเทศไทยและมูลนิธิซิตี้ได้เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนขึ้นเจ้าของและผู้บริหารโรงแรมขนาดเล็กกว่า 300 รายได้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

โครงการใช้กลยุทธ์การสร้างดุลยภาพใน 3 มิติอันประกอบไปด้วยสังคมและชุมชนสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีการเสริมสร้างความสามารถให้กับผู้บริหารโรงแรมให้สามารถลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลกำไรโดยการนำหลักกลยุทธ์ดังกล่าวมาใช้ตั้งแต่เริ่มดำเนินงานโครงการฯได้จัดการฝึกอบรมเป็นเวลา 3 วันในด้านหลักกลยุทธ์การสร้างดุลยภาพใน 3 มิติให้แก่โรงแรมขนาดเล็กซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจำนวน 238 โรงผลจากการดำเนินโครงการฯมีโรงแรม 37 แห่งที่ได้รับสมัครพนักงานใหม่จำนวน 151 คนโรงแรม 129 แห่งได้ริเริ่มกิจกรรมร่วมกับชุมชนจำนวน 216 โครงการและโรงแรม 178 แห่งได้ริเริ่มโครงการเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงแรมจำนวน 356 โครงการ

Share this article

Latest.

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล

ต่อยอดเส้นทางอาชีพ เติมเต็มศักยภาพ กับโครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพ (Youth Employability Skills and Pathways)

จากการดำเนินโครงการเตรียม

เส้นทางสู่ความฝัน ของ ดาศิตรา ปาเละ (Dasitra Pale) ผู้ชนะเลิศการประกวดการนำเสนอแบบสั้น โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพ (Youth Employability Skills and Pathways)

บนเส้นทางความฝัน ของ ดาศิ