Sustainable business TH

โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ

ม.ค. 26,2023

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้กองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคการบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (กองทุนเอฟทีเอ) (เมษายน 2551-2554)

โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อเป็นโครงการดำเนินการ 2 ระยะที่ริเริ่มโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ภายใต้กองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคการบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (กองทุนเอฟทีเอ) และดำเนินงานโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดสกลนครนครปฐมมุกดาหารและสระแก้วด้วยการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือคลัสเตอร์

ในระยะที่สองของการดำเนินการคณะทำงานของสถาบันคีนันฯให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดโดยการพัฒนาตราสินค้าและระบบแฟรนไชส์ให้แก่สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อทั้ง 4 แห่งมีการสร้างรูปแบบแฟรนไชส์สำหรับร้านจำหน่ายเนื้อโคขุนร้านสเต็กและรถจำหน่ายเบอร์เกอร์เคลื่อนที่นอกจากนี้สถาบันคีนันฯได้นำสหกรณ์ทั้ง 4 แห่งเข้าร่วมการเจรจาจับคู่ธุรกิจณกรุงเสียมราฐพนมเปญโฮจิมินห์ฮานอยและหนานหนิงรวมถึงเข้าร่วมงานTHAIFEX-World of Food Asia 2011

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล