Sustainable business TH

โครงการพัฒนากลุ่มสิ่งทอผ้าย้อมคราม จังหวัดสกลนคร

ม.ค. 26,2023

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (มีนาคม 2555-ธันวาคม 2555)

ในปี พ.ศ. 2555 สถาบันคีนันฯได้เริ่มดำเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพชุมชนและส่งเสริมการรวมกลุ่มสิ่งทอผ้าย้อมครามจังหวัดสกลนคร” ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) มุ่งให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมครามในจังหวัดสกลนครในการพัฒนากระบวนการผลิตการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดและการรวมกลุ่มคลัสเตอร์

โดยได้นำกลุ่มคลัสเตอร์เข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติในงานBangkok International Gifts and Bangkok International Housewares Fair (BIG & BIH) ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากผู้ใช้ผ้าทั้งผู้ประกอบการรายย่อยโรงแรมและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ส่งผลให้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือของจังหวัดสกลนครเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นและกลุ่มคลัสเตอร์ได้รับคำสั่งซื้อจำนวนมาก

สถาบันคีนันฯให้การสนับสนุนกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องนุ่งห่มจังหวัดสกลนครซึ่งประกอบด้วยกลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตผ้าย้อมครามจำนวน20 หมู่บ้านและผู้ประกอบการ4 รายนำผู้เชี่ยวชาญด้านการย้อมไปให้การอบรมด้านเทคนิคการย้อมที่แก้ปัญหาสีตกและได้นำกลุ่มชุมชนเป้าหมายไปดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและโรงงานแปรรูปที่ประสบความสำเร็จในการผลิตผ้าย้อมครามในประเทศไทยและสปป. ลาวนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบยังช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตรงกับความต้องการของตลาดสมัยใหม่มากขึ้นด้วย

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล