Sustainable business TH

โครงการประเมินการปฏิบัติงานของสำนักสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าในประเทศอาเซียน

ม.ค. 26,2023

US PATENT AND TRADE OFFICE (USPTO) (ตุลาคม 2553-ตุลาคม 2554)

สถาบันคีนันฯโดยความร่วมมือจากบริษัทติลลิกี่แอนด์กิบบินส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยการสนับสนุนจากUS Patent and Trade Office (USPTO) ดำเนินการปรับปรุงรายงานการปฏิบัติงานของสำนักสิทธิบัตรในอาเซียนประจำปี พ.ศ. 2550

ซึ่งการปรับปรุงข้อมูลในครั้งนี้มีการเพิ่มข้อมูลด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสรุปผลด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักสิทธิบัตรและผู้ใช้บริการของสำนักอันได้แก่นักประดิษฐ์มหาวิทยาลัยบริษัทและสำนักงานกฎหมายในกรุงเทพฯรายงานทั้ง 177 หน้าได้รวบรวมข้อมูลของสำนักงานสิทธิบัตรในอาเซียนและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล