Sustainable business TH

โครงการ ACTI-SME

ม.ค. 26,2023

องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) / นาธานแอสโซซิเอท (สิงหาคม 2556-กันยายน 2561)

คีนันยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก USAID ให้ดำเนินโครงการ ASEAN Connectivity through Trade and Investment – Helping ASEAN Nurture SME Development (ACTI-HAND)

คีนันเป็นพันธมิตรกับบริษัทนาธาน แอสโซสิเอทส์ ในการดำเนินงาน, วัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นเวลา 5 ปี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันที่ให้การส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในภูมิภาค ให้ดำเนินภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามพิมพ์เขียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงการ ACTI-HAND ดำเนินการเพื่อให้องค์ประกอบย่อยของเป้าหมายดังกล่าวบรรลุผล เพื่อตอบสนองการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอสเอ็มอีของอาเซียน (ASEAN Strategic Action Plan for SME Development) เพื่อเร่งพัฒนาเอสเอ็มอีในการเพิ่มขีดความสารถในการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน การปรับตัวให้เข้ากับการเติบโตทางธุรกิจ รวมทั้งการสร้างความยืดหยุ่นให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อต่อสู้กับปัญหาทางเศรษฐกิจ

ในฐานะเป็นผู้ดำเนินโครงการ คีนันจะต้องดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการ (need assessment) เข้าร่วมการประชุมด้านนโยบายเอสเอ็มอีระหว่างประเทศ และพัฒนาเป็นองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อดำเนินการจัดการอบรมให้แก่เอสเอ็มอีในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมุ่งเน้นประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจน้อยที่สุด 4 อันดับ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ประเทศพม่า สปป. ลาว และประเทศเวียดนาม โครงการนี้เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560

Share this article

Latest.

ต่อยอดอนาคตที่ยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทย

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียเห็

สะเต็มศึกษา การเรียนรู้ยุคใหม่สำหรับผู้หญิง

การศึกษาของเวียดนามพัฒนาข

โครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง: เคล็ด (ไม่ลับ) เพื่อ “แม่หญิงเจ้าของธุรกิจ”เติมไฟแห่งความหวัง สู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

เส้นทางการประกอบอาชีพของ