Sustainable business TH

โครงการ ACTI-SME

ม.ค. 26,2023

องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) / นาธานแอสโซซิเอท (สิงหาคม 2556-กันยายน 2561)

คีนันยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก USAID ให้ดำเนินโครงการ ASEAN Connectivity through Trade and Investment – Helping ASEAN Nurture SME Development (ACTI-HAND)

คีนันเป็นพันธมิตรกับบริษัทนาธาน แอสโซสิเอทส์ ในการดำเนินงาน, วัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นเวลา 5 ปี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันที่ให้การส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในภูมิภาค ให้ดำเนินภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามพิมพ์เขียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงการ ACTI-HAND ดำเนินการเพื่อให้องค์ประกอบย่อยของเป้าหมายดังกล่าวบรรลุผล เพื่อตอบสนองการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอสเอ็มอีของอาเซียน (ASEAN Strategic Action Plan for SME Development) เพื่อเร่งพัฒนาเอสเอ็มอีในการเพิ่มขีดความสารถในการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน การปรับตัวให้เข้ากับการเติบโตทางธุรกิจ รวมทั้งการสร้างความยืดหยุ่นให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อต่อสู้กับปัญหาทางเศรษฐกิจ

ในฐานะเป็นผู้ดำเนินโครงการ คีนันจะต้องดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการ (need assessment) เข้าร่วมการประชุมด้านนโยบายเอสเอ็มอีระหว่างประเทศ และพัฒนาเป็นองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อดำเนินการจัดการอบรมให้แก่เอสเอ็มอีในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมุ่งเน้นประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจน้อยที่สุด 4 อันดับ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ประเทศพม่า สปป. ลาว และประเทศเวียดนาม โครงการนี้เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560

Share this article

Latest.

“ชีวิตที่ถูกค้นเจอ” ผ่านโครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง

ไม่ใช่เรื่องง่ายในการคาดเ

“ชีวิตที่ถูกค้นเจอ” ผ่านโครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง

ไม่ใช่เรื่องง่ายในการคาดเ

People at Kenan: ดร.วิชัย ลิมปิติกรานนท์

เศรษฐกิจไทยจะก้าวหน้าและพ