Sustainable business TH

โครงการดำเนินงานสนับสนุนภารกิจ APEC SME Chairmanship

ม.ค. 26,2023

โครงการดำเนินงานสนับสนุนภารกิจ APEC SME Chairmanship

คีนันได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเป็นประธานที่ประชุมคณะทำงานเอเปคเอสเอ็มอีเนื่องจากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานในการจัดการประชุมคณะทำงานเอเปคเอสเอ็มอีครั้งที่ 36 37 38 และ 39 ซึ่งจัดขึ้นณเมืองมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์และเมืองบาหลีประเทศอินโดนีเซียเมืองไทจงไชนีสไทเปและเมืองนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนมีนาคมและกันยายนพ.ศ. 2556 และ 2557 ตามลำดับ

การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนโยบายต่างๆเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในการประชุมมีหัวข้อสำคัญคือAPEC SME Monitoring Index เพื่อติดตามการทำงานของเอสเอ็มอีเขียนโครงการเพื่อให้เอสเอ็มอีได้เข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานโลกตลอดจนแนวทางที่จะให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่เอสเอ็มอีซึ่งคีนันรับหน้าที่ในการเตรียมเอกสารข้อมูลรวมทั้งรายงานต่างๆเพื่อให้การสนับสนุนสสว. และเอเปคในการดำเนินการประชุมให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดี

Share this article

Latest.

People at Kenan: คุณจารุศรี จิรวิสิฐกุล

การศึกษาคือรากฐานสำคัญของ

“ชีวิตที่ถูกค้นเจอ” ผ่านโครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง

ไม่ใช่เรื่องง่ายในการคาดเ

“ชีวิตที่ถูกค้นเจอ” ผ่านโครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง

ไม่ใช่เรื่องง่ายในการคาดเ