Lasting Communities TH

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นผู้นำแก่สตรีในประเทศเวียดนาม

ม.ค. 26,2023

Vietnam Women Improving Lives and Leadership (WILL) ตุลาคม 2014 มีนาคม 2017

มูลนิธิคีนันฯ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นผู้นำให้แก่สตรีในประเทศเวียดนาม โดยใช้วิธีการที่ก้าวล้ำและดำเนินการแบบบูรณาการเพศภาวะเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรภาคประชาสังคมและหน่วยงานรัฐที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีในกรุงฮานอยและจังหวัดฮหว่าบิ่ญ ประเทศเวียดนาม ผู้เข้าร่วมโครงการนี้ได้รับการฝึกอบรมในเรื่องการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล การเจรจาต่อรอง และการป้องกันความขัดแย้ง เพื่อให้สามารถเป็นตัวแทนสตรีในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่สำคัญทั้งด้านการสาธารณสุข การศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ และสิทธิผู้พิการ

ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา คีนันยังเดินหน้าพัฒนาผู้นำองค์กรประชาสังคม 23 คน และสมาชิกองค์กรประชาสังคม 65 คนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดกิจกรรมพี่เลี้ยงให้คำปรึกษากับผู้นำภาคประชาสังคม 127 ครั้ง และสมาชิกองค์กรภาคประชาสังคม 272 ครั้ง กิจกรรมพี่เลี้ยงดังกล่าวช่วยให้ค้นพบประเด็นด้านสิทธิสตรี 35 ข้อ โดยประเด็น 8 ข้อได้รับความสนใจจากองค์กรภาคประชาสังคมและถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในชุมชน และจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการชี้แนะสาธารณะจำนวน 10 ครั้งในฮานอยและฮหว่าบิ่ญ ส่งผลให้องค์กรภาคประชาสังคมสามารถระบุปัญหาด้านสิทธิสตรี ระดมหาแนวทางแก้ไข และนำเสนอแนวทางการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายแก่ผู้กำหนดนโยบายในระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ นอกจากนี้คีนันยังจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น “Her Challenges, Her Opportunities” ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในเวียดนาม การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้นำองค์กรประชาสังคมได้นำเสนอประเด็นด้านสิทธิสตรีและเด็กผู้หญิงและเรียกร้องการเปลี่ยนเปลงเชิงนโยบาย

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล