Lasting Communities TH

โครงการร่วมใจบรรเทาภัยสึนามิ (Tsunami Recovery Action Initiative (TRAI)) และ โครงการร่วมใจบรรเทาภัยสึนามิเพื่อชุมชนในจังหวัดพังงา (CB-TRAI)

ม.ค. 26,2023

กองทุนเพื่อการกุศล วิลเลียม อาร์ คีนัน จูเนียร์ และสถาบันคีนันเพื่อบริษัทเอกชน กองทุนบุช-คลินตันเพื่อการบรรเทาทุกข์จากเหตุการณ์สึนามิ องคืการการท่องเที่ยวโลก และสหภาพยุโรป (2548-2553)

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียได้ริเริ่มจัดการโครงการร่วมใจบรรเทาภัยสึนามิ (Tsunami Recovery Action Initiative (TRAI)) และโครงการร่วมใจบรรเทาภัยสึนามิเพื่อชุมชนในจังหวัดพังงา (CB-TRAI) เพื่อสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา และชุมชนทีได้รับความเดือดร้อนจากมหันตภัยสึนามิ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการกุศลวิลเลียมอาร์คีนันจูเนียร์ และสถาบันคีนันเพื่อบริษัทเอกชนกองทุนบุช-คลินตันเพื่อการบรรเทาทุกข์จากเหตุการณ์สึนามิองค์การการท่องเที่ยวโลกและสหภาพยุโรป โครงการดำเนินการใก้ลชิดกับสำนักงานจังหวัดพังงาสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากระทรวงศึกษาธิการและองค์การบริหารส่วนตำบลลำแก่นในการพัฒนาโครงการฯโดยได้ให้การอบรมความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวชาวบ้านในชุมชนนักเรียนนักศึกษาและข้าราชการรวมทั้งสิ้นกว่า 2,000 ราย

กิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วยการจัดทำวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนโดยผ่านการประเมินความต้องการของชุมชนการอบรมวิทยากรครูและผู้บริหารโรงเรียนในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนการอบรมด้านผู้ประกอบการการโรงแรมและทักษะด้านการเงินให้แก่สมาชิกชุมชนและการสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนอาทิการจัดทำแผนที่การท่องเที่ยวชุมชนและโครงการซ่อมบำรุงท่าเรือและศูนย์ซ่อมบำรุงเรือหางยาวเป็นต้น

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล