Lasting Communities TH

โครงการร่วมใจบรรเทาภัยสึนามิ (Tsunami Recovery Action Initiative (TRAI)) และ โครงการร่วมใจบรรเทาภัยสึนามิเพื่อชุมชนในจังหวัดพังงา (CB-TRAI)

ม.ค. 26,2023

กองทุนเพื่อการกุศล วิลเลียม อาร์ คีนัน จูเนียร์ และสถาบันคีนันเพื่อบริษัทเอกชน กองทุนบุช-คลินตันเพื่อการบรรเทาทุกข์จากเหตุการณ์สึนามิ องคืการการท่องเที่ยวโลก และสหภาพยุโรป (2548-2553)

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียได้ริเริ่มจัดการโครงการร่วมใจบรรเทาภัยสึนามิ (Tsunami Recovery Action Initiative (TRAI)) และโครงการร่วมใจบรรเทาภัยสึนามิเพื่อชุมชนในจังหวัดพังงา (CB-TRAI) เพื่อสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา และชุมชนทีได้รับความเดือดร้อนจากมหันตภัยสึนามิ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการกุศลวิลเลียมอาร์คีนันจูเนียร์ และสถาบันคีนันเพื่อบริษัทเอกชนกองทุนบุช-คลินตันเพื่อการบรรเทาทุกข์จากเหตุการณ์สึนามิองค์การการท่องเที่ยวโลกและสหภาพยุโรป โครงการดำเนินการใก้ลชิดกับสำนักงานจังหวัดพังงาสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากระทรวงศึกษาธิการและองค์การบริหารส่วนตำบลลำแก่นในการพัฒนาโครงการฯโดยได้ให้การอบรมความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวชาวบ้านในชุมชนนักเรียนนักศึกษาและข้าราชการรวมทั้งสิ้นกว่า 2,000 ราย

กิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วยการจัดทำวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนโดยผ่านการประเมินความต้องการของชุมชนการอบรมวิทยากรครูและผู้บริหารโรงเรียนในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนการอบรมด้านผู้ประกอบการการโรงแรมและทักษะด้านการเงินให้แก่สมาชิกชุมชนและการสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนอาทิการจัดทำแผนที่การท่องเที่ยวชุมชนและโครงการซ่อมบำรุงท่าเรือและศูนย์ซ่อมบำรุงเรือหางยาวเป็นต้น

Share this article

Latest.

โครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง: เคล็ด (ไม่ลับ) เพื่อ “แม่หญิงเจ้าของธุรกิจ”เติมไฟแห่งความหวัง สู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

เส้นทางการประกอบอาชีพของ

People at Kenan: คุณจารุศรี จิรวิสิฐกุล

การศึกษาคือรากฐานสำคัญของ

“ชีวิตที่ถูกค้นเจอ” ผ่านโครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง

ไม่ใช่เรื่องง่ายในการคาดเ