Lasting Communities TH

รางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย

ม.ค. 26,2023

มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์/เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ (2554-2556)

คีนันร่วมกับเดอะรีซอร์สอัลลิอันซ์ในการบริหารโครงการรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทยหรือ Thailand NGO Awards ตั้งแต่ปี 2554-2556 โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์รางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนจัดขึ้นเพื่อยกย่องความเป็นเลิศในกลุ่มเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนของไทย

ส่งเสริมความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อความยั่งยืนเชิดชูองค์กรที่มีแนวปฏิบัติยอดเยี่ยมในการบริหารจัดการองค์กรรวมทั้งเป็นตัวอย่างและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆรางวัลได้ให้ความสำคัญกับ 4 ประเด็นหลักในการผลักดันการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรพัฒนาเอกชนได้แก่แผนงานและผลที่ได้รับธรรมาภิบาลการจัดการทางการเงินและความยั่งยืน

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล