Lasting Communities TH

โครงการเยาวชนต้นแบบชุมชนบางคูวัด

ม.ค. 26,2023

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน (มิถุนายน 2557-พฤษภาคม 2559)

ในปี 2557 บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เปิดตัวโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชนบางคูวัด ผ่านการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมทางสังคมระหว่างองค์กรกับชุมชนชุมชนบางคูวัด ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯขึ้นไปทางเหนือของแม่น้ำเจ้าพระยาเพียง 30 กิโลเมตร เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของบริษัทไทยเบฟเวอเรจเพราะเป็นที่ตั้งของโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่ตั้งของบริษัทสุราบางยี่ขันจำกัด โครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการสามปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในท้องถิ่นเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานเสริมศักยภาพให้แก่ผู้นำชุมชนและพัฒนาศัยภาพให้แก่ผู้นำเยาวชน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในวันนี้และในอนาคต และเพื่อพัฒนาชุมชนบางคูวัดให้เกิดความยั่งยืนโครงการฯนี้ยังร่วมมือกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ดำเนิน “โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เพื่อสังคม” เพื่อจัดการอบรมผู้นำเยาวชนบางคูวัดผ่านโครงการอบรมในชุมชน

ตั้งแต่โครงการเริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายนของปี 2557 โครงการฯได้ดำเนินการสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมโดยให้เยาวชนเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนอกเหนือจากการพัฒนาหลักสูตรผู้นำเยาวชนและการดำเนินการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชนแล้วโครงการฯได้จัดกิจกรรม 6 กิจกรรมที่มีเยาวชนเป็นผู้นำกิจกรรมในช่วงสามปีข้างหน้าโครงการจะสร้างประโยชน์โดยตรงไปสู่สมาชิกชุมชนอย่างน้อย 120 คนผู้นำชุมชน 60 คนนักเรียน 120 คนและพนักงานไทยเบฟ 45 คน

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล