Lasting Communities TH

การวางแผนการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดทางภาคใต้ของไทย

ม.ค. 26,2023

ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย (ADB) (พฤษภาคม 2551-พฤศจิกายน 2551)

ด้วยการสนับสนุนด้านเงินทุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย (ADB) จำนวน 300,000 เหรียญสหรัฐ คีนันได้ส่งที่ปรึกษาต่างชาติเพื่อทำงานเป็นบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญในการการ วางแผนการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดทางภาคใต้ของไทย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน 2551 Project End: Project Start:

ที่ปรึกษาจากคีนันทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่จากสภาพัฒน์เพื่อจัดทำการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมในเขตภาคใต้ของไทยเพื่อหากลุ่มที่จะมีความเสี่ยงประมวลสถานการณ์แรงงานต่างด้าวระบุประเด็นด้านความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่ออุตสาหกรรมที่สำคัญอาทิอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเกษตรกรรมอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมทั้งวิเคราะห์การบริการที่เกี่ยวกับการศึกษาที่ปรึกษาของคีนันได้ออกแบบและจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจาก 180 ชุมชนจากภาครัฐและผู้แทนภาคเอกชนจากเกือบทุกจังหวัดของภาคใต้

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล