Lasting Communities TH

โครงการไฟเซอร์ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข

ม.ค. 26,2023

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย (สิงหาคม 2559-กรกฎาคม 2562)

นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียได้ริเริ่มดำเนินโครงการไฟเซอร์ “รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุข” ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยซึ่งมีสัดส่วนของผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยแผนการดำเนินโครงการในระยะ 3 ปีจะมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุ ด้วยการสร้างรูปแบบสังคมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมที่มีความยั่งยืน สามารถประยุกต์และปรับใช้กับบริบทของสังคมไทยได้ ทั้งนี้จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2557 พบว่ามีจำนวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด อีกทั้งมีแนวโน้มที่อัตราของผู้สูงวัยจะเพิ่มสูงจนถึงร้อยละ 30 ภายใน 15 ปีข้างหน้า ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) อย่างสมบูรณ์” และจะเป็นความท้าทายต่อเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเมตาบอลิค (หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน และโรคเบาหวาน) ซึ่งเป็นภัยคุกคามคุณภาพชีวิตยามสูงวัยและสร้างภาระในด้านค่ารักษาพยาบาลทั้งของตนเองและสังคม โครงการนี้จึงมุ่งพัฒนาศักยภาพและสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงสุขภาพสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข ประชากรก่อนวัยสูงอายุ และผู้สูงอายุ เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพให้เป็นไปในเชิงบวก อันจะนำไปสู่การใช้ชีวิตแบบมีคุณภาพอย่างแท้จริงในอนาคต

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล