Lasting Communities TH

โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชน และการจัด NGO Connection Day

ม.ค. 26,2023

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) มกราคม 2555 ธันวาคม 2557

โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชนได้ดำเนิน โครงการเข้าสู่ปีที่สามในเดือนธันวาคม 2557 โดยสามารถเข้าถึงองค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัดเพื่อ เพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับองค์กรให้สามารถดำเนินงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากขึ้นโครงการได้จัดการประชุม NGO Roundtable and Connection Days ขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดอบรมการส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้แก่ องค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่นรวมถึงบริจาคซอฟแวร์ที่จำเป็นให้แก่องค์กร เนื่องจากยังมีองค์กรพัฒนาเอกชนจำนวนมากที่ยังขาดอุปกรณ์พื้นฐานที่สำคัญทาง ด้านไอทีเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการยังสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนโดยพาะอย่างยิ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนแนวปฎิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารองค์กรโดยนำไอทีเข้ามาสนับสนุนปัจจุบันโครงการได้อบรมให้แก่พนักงานจากองค์กรพัฒนาเอกชน 239 คนจากองค์กรพัฒนาเอกชน 128 องค์กร

Share this article

Latest.

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล

ต่อยอดเส้นทางอาชีพ เติมเต็มศักยภาพ กับโครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพ (Youth Employability Skills and Pathways)

จากการดำเนินโครงการเตรียม

เส้นทางสู่ความฝัน ของ ดาศิตรา ปาเละ (Dasitra Pale) ผู้ชนะเลิศการประกวดการนำเสนอแบบสั้น โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพ (Youth Employability Skills and Pathways)

บนเส้นทางความฝัน ของ ดาศิ