Lasting Communities TH

โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาสังคมในลาว ปีที่ 1-2

ม.ค. 26,2023

กองทุนเพื่อประชาธิปไตยแห่งสหประชาชาติ (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2553 & มกราคม 2556 – ปัจจุบัน)

โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาสังคมในลาวระยะที่ 1 และ 2 (LEADI-II) ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาสังคมในสปป. ลาวและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคประชาสังคมและหน่วยงานของรัฐ

จากความสำเร็จของโครงการในระยะที่ 1 ทำให้มีการพัฒนาความสัมพันธ์และความเชื่อถือระหว่างองค์กรภาคประชาสังคมของสปป. ลาวและรัฐบาลและสร้างความมั่นใจได้ว่าทั้งสองหน่วยงานสามารถร่วมมือกันพัฒนาสปป.ลาวได้ดียิ่งขึ้น

โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาสังคมในลาวระยะที่ 2 เริ่มดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2556 โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนเพื่อประชาธิปไตยแห่งสหประชาชาติ (UNDEF) โดยเน้นการสร้างศักยภาพขององค์กรภาคประชาสังคมเพื่อเป็นประโยชน์แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการนี้ได้มีการอบรม 5 ครั้งซึ่งประกอบด้วยหัวข้อผู้นำชุมชนการสานเสวนาการสื่อสารและการเจรจาต่อรองการจัดประชุมในเรื่องการเป็นพี่เลี้ยงและความชำนาญเชิงวิชาการในการเขียนโครงการเพื่อรับทุนคีนันช่วยให้องค์กรภาคประชาสังคมเขียนขอรับทุน 1 ทุนจากจำนวน 16 ทุนที่คีนันจัดสรรเพื่อการพัฒนาคีนันได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ 2 วันให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐโดยครอบคลุมหัวข้อหลักคือการติดตามและประเมินผลและองค์ประกอบและการวิเคราะห์โครงการ

Share this article

Latest.

“ชีวิตที่ถูกค้นเจอ” ผ่านโครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง

ไม่ใช่เรื่องง่ายในการคาดเ

“ชีวิตที่ถูกค้นเจอ” ผ่านโครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง

ไม่ใช่เรื่องง่ายในการคาดเ

People at Kenan: ดร.วิชัย ลิมปิติกรานนท์

เศรษฐกิจไทยจะก้าวหน้าและพ