Lasting Communities TH

โครงการ “Plan W เสริมศักยภาพสตรีในอุตสาหกรรมงานบริการ”

ม.ค. 26,2023

บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (ธันวาคม 2556-ธันวาคม 2559)

บริษัทดิอาจิโอโมเอ็ทเฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัดเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คุณภาพชั้นนำในประเทศไทย บริษัทดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมควบคุ่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความสำเร็จให้แก่บริษัท ในเดือนธันวาคม 2556 ดิอาจิโอโมเอ็ทเฮนเนสซี่ จึงได้เปิดตัวโครงการ “Plan W เพื่อมุ่งยกระดับผู้หญิงในทุกระดับชั้นของสังคมกว่า 2 ล้านคนใน 17 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายที่จะเข้าถึงผู้หญิงทุกระดับรายได้และระดับสังคมผ่านการอบรมและการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ

การส่งเสริมพลังหมายถึงผู้หญิงจะต้องมีสิทธิในการเลือกสรรค์มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรซึ่งทั้งหมดจะนำไปสู่การพัฒนาความรู้สึกว่าตนเองนั้นมีค่าและมีศักยภาพที่จะส่งผลไปสู่สังคมและเศรษฐกิจ

ในภาคอุตสาหกรรมงานบริการคุณสมบัติสำคัญของอาชีพงานบริการคือทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal skills) พนักงานที่มีทักษะจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความมั่นใจซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดีและก้าวหน้าในอาชีพดังนั้นโครงการจึงมีเป้าหมายในการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้แก่สตรีในอุตสาหกรรมงานบริการผ่านการพัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลวิธีการที่ใช้นี้จะทำให้ดิอาจิโอซึ่งเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมการบริการบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมพลังสตรีภายใต้การริเริ่มโครงการ Plan W ในปี 2557-2560

ในการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้แก่สตรีในอุตสาหกรรมงานบริการนั้นคีนันจะมุ่งอบรมให้แก่สตรีทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและจังหวัดใก้ลเคียงสตรีที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นเวลามากกว่า 12 ชม. โดยใช้วิธีการอบรมเชิงปฎิบัติการเต็มวันและเป็นการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม การอบรมครอบคลุม 4 ประเด็นสำคัญอันได้แก่การสื่อสารสู่ความสำเร็จการทำงานเป็นทีมการแก้ไขปัญหาการรับมือกับปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศและการจัดการความขัดแย้งโครงการมุ่งหวังที่จะจัดอบรมให้แก่สตรีในอุตสาหกรรมงานบริการจำนวน 6,500 คนเพื่อพัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเมื่อจบโครงการ

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล