Lasting Communities TH

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในประเทศลาว

ม.ค. 26,2023

หน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของประเทศนิวซีแลนด์ (NZAID) (2551-2551)

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของประเทศนิวซีแลนด์ (NZAID) ให้ปฏิบัติงานร่วมกับองค์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (LNTA) ในการก่อตั้งโครงการที่มีอายุการดำเนินงานห้าปีภายใต้เงินอุดหนุนจำนวน 4.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อยกศักยภาพของ LNTA และบุคลากรขององค์กรดังกล่าวภายใต้โครงการสนับสนุนการบังคับใช้มาตรการด้านการท่องเที่ยวแห่งชาติของลาว

คีนันได้จัดทำต้นแบบวิธีการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวชุมชนในเขตจังหวัดหลวงน้ำทาเชียงของบอลิคำไซและคำม่วนทีมงานของคีนันซึ่งประกอบไปด้วยที่ปรึษาต่างชาติและที่ปรึกษาซึ่งเป็นคนพื้นที่ได้ทำการลงภาคสนามสัมภาษณ์คนในพื้นที่จำนวนกว่า 100 รายและพบปะกับผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ณที่ทำการของLNTA และตามจังหวัดต่างๆอีกจำนวนหลายครั้งเพื่อทำการวิเคราะห์สถานการณ์และจัดทำแผนโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการห้าปีก่อนยื่นรายงานที่ได้ต่อNZAID ในและLNTA ในปีเดียวกัน

Share this article

Latest.

โครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง: เคล็ด (ไม่ลับ) เพื่อ “แม่หญิงเจ้าของธุรกิจ”เติมไฟแห่งความหวัง สู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

เส้นทางการประกอบอาชีพของ

People at Kenan: คุณจารุศรี จิรวิสิฐกุล

การศึกษาคือรากฐานสำคัญของ

“ชีวิตที่ถูกค้นเจอ” ผ่านโครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง

ไม่ใช่เรื่องง่ายในการคาดเ