Lasting Communities TH

โครงการควบคุมและป้องกันโรคมาลาเรีย

ม.ค. 26,2023

USAID / University Resources Co. (URC) (ตุลาคม 2544-กันยายน 2559)

โครงการควบคุมและป้องกันโรคมาลาเรีย (CAP-MALARIA) ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากUSAID โดยคีนันร่วมกับUNIVERSITY RESOURCES CO. (URC) ดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคมาลาเรียในประเทศไทยกัมพูชาและเมียนมาร์

องค์ประกอบหลักสี่ประการของโครงการคือ การพัฒนาแนวทางที่คุ้มทุนในการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคมาลาเรียการปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพของเวชภัณฑ์ในการรักษาโรคมาลาเรีย การเพิ่มประสิทธิผลของการบริหารนโยบายการควบคุมและยับยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรียแห่งชาติ และหน่วยงานระดับท้องถิ่นและการสนับสนุนการจัดทำ และดูแลข้อมูลทางยุทธศาสตร์ในการควบคุมโรคมาลาเรียโดยมีคีนันทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการดำเนินโครงการฯพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการควบคุมและป้องกันโรคมาลาเรีย

โครงการระยะยาวห้าปีนี้ได้ดำเนินการครบเป็นปีที่สองโดยมีการดำเนินงานในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนของประเทศไทยกิจกรรมหลักของโครงการประกอบด้วยการทำสัมภาษณ์เชิงลึกและการอภิปรายกลุ่มกับผู้นำชุมชนและแรงงานต่างด้าวผู้ซึ่งถูกมองว่าเป็นประชากรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่สุดโดยอาศัยอยู่ใกล้กับชายแดนประเทศกัมพูชาและประเทศพม่าคีนันได้ชักชวนให้ภาคเอกชนในจังหวัดตราดจัดตั้งพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนในการต่อสู้กับการแพร่กระจายของโรคมาลาเรียในสถานที่ทำงานโครงการนี้ยังได้เสนอให้สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงจัดตั้งจุดให้บริการโรคมาลาเรีย 33 จุดใน 5 ปีซึ่งให้บริการรักษาโรคมาลาเรียโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

Share this article

Latest.

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล

ต่อยอดเส้นทางอาชีพ เติมเต็มศักยภาพ กับโครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพ (Youth Employability Skills and Pathways)

จากการดำเนินโครงการเตรียม

เส้นทางสู่ความฝัน ของ ดาศิตรา ปาเละ (Dasitra Pale) ผู้ชนะเลิศการประกวดการนำเสนอแบบสั้น โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพ (Youth Employability Skills and Pathways)

บนเส้นทางความฝัน ของ ดาศิ