Lasting Communities TH

โครงการชุมชนฮาราปัน

ม.ค. 26,2023

ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การสนับสนุนโครงการจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียได้สนับสนุนการเชื่อมต่อของสมาชิกชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย “ชุมชนฮาราปัน” หรืออีกความหมายหนึ่งว่า “ชุมชนแห่งความหวัง” ได้เสริมศักยภาพผู้นำเยาวชนสู่การเป็นผู้เชื่อมต่อสมาชิกชุมชนเข้าด้วยกัน เพื่อนำไปสู่สังคมสมานฉันท์

โครงการชุมชนฮาราปันได้อบรมทักษะการเป็นผู้นำและทักษะความเป็นพลเมืองให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ และเยาวชนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาโครงการในชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชน เยาวชนจะทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญ โครงการของเยาวชนเชื่อมต่อสมาชิกในชุมชนที่มีความหลากหลาย แต่มีความสนใจร่วมกันในการสนับสนุนเยาวชน เยาวชนจะจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาร่วมกับชุมชน และสนับสนุนความเชื่อมั่นระหว่างสมาชิกในชุมชน

หลังจากการฝึกอบรม เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายเยาวชนของโครงการชุมชนฮาราปันในโรงเรียนที่ร่วมโครงการฯ ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ  คีนันได้เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ และส่งต่อองค์ความรู้ของโครงการฯ ให้กับมหาวิทยาลัยและโรงเรียน เพื่อให้เครือข่ายเยาวชนของโครงการชุมชนฮาราปันเติบโตเป็นฟันเฟืองที่ยั่งยืน ในการสร้างความเชื่อมั่นและรับมือกับความท้าทายในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

โครงการชุมชนฮาราปันจะพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้กับเยาวชนจำนวน 1,450 คน และบุคลากรจากโรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 600 คน ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยกิจกรรมของเยาวชนจะสร้างผลเชิงบวกให้แก่สมาชิกในชุมชนได้อีกกว่า 6,400 คน นอกจากนี้ โครงการชุมชนฮาราปันจะเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในการเชื่อมต่อสมาชิกชุมชนเข้าด้วยกัน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการกำหนดทิศทางการดำเนินโครงการในชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล