Lasting Communities TH

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ม.ค. 26,2023

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย มิถุนายน 2559 บัดนี้

การท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้เติบโต ณ ปัจจุบันรายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือจีดีพี และการจ้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 6 ด้วยเหตุนี้การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินงานพัฒนาของมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ผ่านการดำเนินงานพัฒนาความได้เปรียบทางการแข่งขันแก่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

ปัจจุบันคีนันได้รับการสนับสนุนจากเชฟรอนในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน (Community-Based Tourism: CBT) จำนวน 10 แห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งสอดคล้องเป้าหมายการทำงานพัฒนาของคีนัน อีกทั้งเพิ่มโอกาสการจ้างงานในพื้นที่เป้าหมายดังกล่าวอีกด้วย กิจกรรมภายใต้โครงการนี้จึงมุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านการตลาด การบริหารราคา และการดำเนินธุรกิจแก่ชุมชนที่เข้าร่วม โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนชายฝั่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมุ่งขยายการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้และโอกาสการจ้างงานให้กับสมาชิกชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมไปกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรรมอันดีงามของท้องถิ่น

ในปี 2559 ที่ผ่านมา กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนจำนวน 6 แห่งได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ตั้งแต่การเรียนรู้เรื่องโครงสร้างการบริหารจัดการและแผนการจัดการรายได้ จนถึงการอบรมด้านการบริหารธุรกิจที่เน้นเรื่องการคำนวณต้นทุนและการกำหนดราคา ตลอดจนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม อาทิ การนำขยะมาทำน้ำหมักชีวภาพ การเก็บแยกขยะ และการปลูกป่าชายเลน นอกจากนี้กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนยังสามารถสร้างพันธมิตรกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น และสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ สุราษฎร์ธานี ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสามารถด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล