Lasting Communities TH

การออกแบบโครงการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ม.ค. 26,2023

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด พฤศจิกายน 2557 มกราคม 2558

บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดร่วมกับคีนันในการจัดทำการศึกษาและประเมินโครงการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและทำการออกแบบโครงการ

จากผลการประเมินข้อมูลดังกล่าวทีมงานของโครงการจะเข้าไปเก็บข้อมูล และขอคำแนะนำจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงชุมชนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้โครงการมีความสอดคล้องและตอบรับกับเป้าหมายในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนในท้องถิ่นโดยรายละเอียดและข้อมูลที่พบจะถูกนำไปใช้ในโครงการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในอนาคต

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล