Lasting Communities TH, Key Challenges

ต่อยอดอนาคตที่ยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทย

ส.ค. 24,2023

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียเห็นความสำคัญของความท้าทายในยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลง ที่ได้นำทั้งโอกาสและการพัฒนาตัวเองในรูปแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่ 21 นี้ก็คือเรื่องของ “ความยั่งยืน” สอดคล้องกับเป้าหมายในปีนี้ของสหประชาชาติ (UN SDGs) ผู้นำการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งเอเชีย ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนนี้ คีนันฯ จึงมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายในการพัฒนาความยั่งยืนที่สำคัญสองประการนั่นคือ SDG 3 การส่งเสริม “สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี” และ SDG 11 การสนับสนุน “เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน” ผ่านโครงการที่คีนันฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริงในสังคม 

  • Smart Family Life Planning: ส่งเสริมการวางแผนครอบครัวอย่างชาญฉลาดเพื่อคุณภาพชีวิตโดยรวมที่ดีขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิตที่หลากหลายแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และก็เต็มไปด้วยความท้าทายในเรื่องการใช้ชีวิตเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ การจัดการวางแผนครอบครัวอย่างเร่งด่วน สภาพเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวย และความไม่เท่าเทียมทางเพศในสังคม คีนันฯ มองเห็นความสำคัญที่จำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ด้วยการเตรียมความพร้อมให้ชุมชนได้รู้จักการวางแผนครอบครัวอย่างชาญฉลาด (Smart Family Life Planning) เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้หญิงที่เปราะบางในสังคมให้ไม่ต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพัง โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานหญิงในโรงงานและแรงงานข้ามชาติ  

ด้วยการสนับสนุนจาก Organonโครงการได้เริ่มต้นขึ้นในจังหวัดระยองและสมุทรปราการ สำหรับให้ความรู้ผู้หญิงกว่า 2,400 คน เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (SRH) นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งตัวแทนผู้ดูแลและให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกกว่า 60 คนสำหรับการเผยแพร่ความรู้อย่างทั่วถึง โดยมีจุดมุ่งหมายคือการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องและการสนทนาเชิงบวกเกี่ยวกับเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ มูลนิธิคีนันฯ ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้การวางแผนครอบครัวอย่างชาญฉลาดนี้เกิดขึ้นทั่วประเทศ และสนับสนุนกลุ่มผู้หญิงที่เปราะบางในสังคมทุกคนให้มีโอกาสในการทำงานอย่างเท่าเทียมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาความยั่งยืน 

  • The PTTGC Circular Economy: เศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

หากขยะและพลาสติกนำไปกำจัดไม่ถูกวิธีก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มูลนิธิคีนันฯ ร่วมมือกับ PTT Global Chemical และ ALPHA ในโครงการ ENVICCO ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืนด้วยโรงงานรีไซเคิลพลาสติกแบบบูรณาการที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีศูนย์คัดแยกขยะขยะแบบครบวงจรภายในชุมชนจังหวัดระยอง 

นอกจากนี้ยังอาศัยพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ซึ่งคือนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้า วิทยาเขตระยอง มายกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในแนวทางที่หลากหลายและปฏิบัติได้จริง กลายเป็นต้นแบบการคัดแยกขยะที่สมบูรณ์สำหรับทั่วทั้งภูมิภาค ไม่เพียงแต่พัฒนาด้าน SDG 11 เท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชน สร้างความยั่งยืนและยืดหยุ่นไปพร้อมกัน 

  • WE Inspire: พัฒนาลุ่มน้ำโขงเพื่อชุมชนที่พร้อมปรับตัวและแข็งแรง 

ชุมชนลุ่มน้ำโขงครอบคลุมทั้งกัมพูชา ไทย และเวียดนาม เป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 เป็นต้นมา โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานหญิงที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของชุมชนก็ได้รับความลำบากทั้งการทำงานและการใช้ชีวิต 

มูลนิธิคีนันฯ ภายใต้ความร่วมมือของหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขงสหรัฐฯ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ WE Inspire เพื่อรับประกันความมั่นคงในด้านคุณภาพชีวิตและด้านเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานของชุมชน โดยการฝึกอบรม และให้ความรู้ด้านการเงินและการบริหารรายรับรายจ่ายอย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้หญิงผู้เป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในชุมชนเป็นสำคัญ เพื่อสร้างชุมชนที่พร้อมปรับตัวรับสถานการณ์และเข้มแข็งตามหลักการของ SDGs 3 และ SDGs 11  

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียเชื่อว่าการสร้างความยั่งยืนในชุมชนนั้นไม่สามารถสำเร็จได้เพียงลำพังจากกำลังของใครคนใดคนหนึ่ง แต่มาจากการร่วมมือกันผ่านความรู้ความเข้าใจ และการปรับตัวในสภาพสังคมที่เหมาะสมได้อย่างกลมกลืน ความพยายามที่เกิดจากการร่วมมือกันย่อมส่งผลสำเร็จและสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริงได้ 

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล