Healthy society TH

โครงการป้องกันโรคไข้หวัดนกและการเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา

ม.ค. 26,2023

องค์การยูนิเซฟ/องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) (2549-2551)

โครงการได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟและองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) เป็นเงินจำนวนกว่า 240,000 เหรียญสหรัฐฯเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยสถาบันคีนันฯได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย และประเทศเวียดนามเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้โดยอาศัยทักษะชีวิตเป็นฐานในการป้องกันโรคไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่

โดยสถาบันฯได้พัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษาทั้งนี้ภายใต้ระยะเวลา 3 ปีของโครงการสถาบันคีนันฯได้จัดทำพร้อมทั้งแจกจ่ายคู่มือ,สื่อการเรียนการสอนดังกล่าวรวมถึงแนวการบริหารจัดการแผนเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติในสถานศึกษากรณีการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ให้แก่โรงเรียนจำนวน 32,288 แห่งอีกทั้งยังได้ให้การอบรมแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 175 เขตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจำนวน 76 จังหวัดและและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้งสิ้น 12 แห่งในประเทศไทยแนวทางการจัดการเรียนรู้เรื่องไข้หวัดนกและการระบาดของไข้หวัดใหญ่ดังกล่าวยังได้ถูกนำไปประยุกต์และทดลองใช้ในโรงเรียนจำนวน 100 โรงเรียนของประเทศเวียดนามในขณะเดียวกันแนวการบริหารจัดการแผนเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษากำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเพื่อนำไปใช้ในประเทศเวียดนาม

Share this article

Latest.

ต่อยอดอนาคตที่ยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทย

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียเห็

สะเต็มศึกษา การเรียนรู้ยุคใหม่สำหรับผู้หญิง

การศึกษาของเวียดนามพัฒนาข

โครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง: เคล็ด (ไม่ลับ) เพื่อ “แม่หญิงเจ้าของธุรกิจ”เติมไฟแห่งความหวัง สู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

เส้นทางการประกอบอาชีพของ