Healthy society TH

ความร่วมมือกันในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกและการเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่

ม.ค. 26,2023

องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) (2549-2551)

ด้วยการสนับสนุนด้านการเงินจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) เป็นจำนวน 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯสถาบันคีนันฯได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขของประเทศกัมพูชาสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวไทย และเวียดนามในการวางแผน และดำเนินการตามแผนงานร่วมในการประสานความร่วมมือระหว่างชายแดนเพื่อเฝ้าระวัง และตอบสนองต่อโรคติดต่อโดยมุ่งให้ความสำคัญกับโรคไข้หวัดนก และการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่

ทีมงานด้านสาธารณสุขของสถาบันคีนันฯ ได้ประสานงานกับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเซียในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับภูมิภาคเรื่องการจัดการซ้อมแผนรับมือโรคไข้หวัดนกและการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มประเทศอาเซียน +3 และได้พัฒนาหลักสูตรการอบรมเฉพาะทางสำหรับการจัดการจำลองสถานการณ์เพื่อฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมฯที่ได้ถูกนำไปใช้ในการอบรมวิทยากรจาก 11 ประเทศในกลุ่มASEAN+3 โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย (AusAID) จากเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2550 เป็นต้นมาการอบรมเพื่อซ้อมแผนเตรียมความพร้อมฯส่งผลให้เกิดการพัฒนารูปแบบและการจัดการการจำลองสถานการณ์เพื่อฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมฯและยังนำไปสู่การเตรียมพร้อมรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ที่ดีขึ้นเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขประเทศกัมพูชาจีนสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวไทยและเวียดนามได้รับการอบรมเรื่องการจัดการซ้อมแผนและพร้อมที่จะดำเนินการจัดการฝึกซ้อมดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 27 ครั้งใน11 คู่จังหวัดชายแดนของประเทศต่างๆข้างต้นให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2552

Share this article

Latest.

โครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง: เคล็ด (ไม่ลับ) เพื่อ “แม่หญิงเจ้าของธุรกิจ”เติมไฟแห่งความหวัง สู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

เส้นทางการประกอบอาชีพของ

People at Kenan: คุณจารุศรี จิรวิสิฐกุล

การศึกษาคือรากฐานสำคัญของ

“ชีวิตที่ถูกค้นเจอ” ผ่านโครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง

ไม่ใช่เรื่องง่ายในการคาดเ