Healthy society TH

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง – การรับมือโรคติดต่อ (GMS-RID)

ม.ค. 26,2023

USAID (2552-2555)

คีนันประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากในการดำเนินงานโครงการ GMS-RID โดยได้รับทุนจาก USAID ความสามารถเฉพาะของคีนันทำให้เกิดแนวความคิดริเริ่มใน 2 ด้านและได้ขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานสาธารณสุขในเวียดนามและประเทศเพื่อนบ้านควบคู่ไปกับการควบคุมและการกำจัดโรคมาเลเรีย

โครงการ “Public Health Diplomacy” ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีโครงการที่เกี่ยวกับไข้หวัดนกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการและถือเป็นโครงการต้นแบบความร่วมมือข้ามพรมแดนด้านโรคติดต่อโดยได้รับความร่วมมือจากทางการด้านสาธารณสุขของประเทศกัมพูชาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไทยและเวียดนามเพิ่มมากยิ่งขึ้นเจ้าหน้าที่กว่า 520 คน ใน 15 จังหวัดเข้ารับการอบรมการรับมือโรคระบาดและไข้หวัดนกแอนแทรกซ์โรคติดเชื้อสเตรฟโตคอกคัสซูอิสและโรคติดเชื้อจากสุกรค้างคาวและสุนัขสู่คน

Share this article

Latest.

โครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง: เคล็ด (ไม่ลับ) เพื่อ “แม่หญิงเจ้าของธุรกิจ”เติมไฟแห่งความหวัง สู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

เส้นทางการประกอบอาชีพของ

People at Kenan: คุณจารุศรี จิรวิสิฐกุล

การศึกษาคือรากฐานสำคัญของ

“ชีวิตที่ถูกค้นเจอ” ผ่านโครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง

ไม่ใช่เรื่องง่ายในการคาดเ