Healthy society TH

โครงการ “มือสะอาด ปราศจากไข้หวัดนก”

ม.ค. 26,2023

บริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการของไทย ได้ประสานความร่วมมือกับ องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) (2550-2552)

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียบริษัทคอลเกตปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้ประสานความร่วมมือกับองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ดำเนินโครงการ “มือสะอาดปราศจากไข้หวัดนก” ภายใต้โครงการความร่วมมือนี้โครงการได้ให้ความรู้เรื่องการป้องกันไข้หวัดนกแก่นักเรียนประถมศึกษาของไทยและของลาวจำนวนกว่า 18 ล้านคนโครงการได้จัดส่งแผ่นโปสเตอร์สติ๊กเกอร์และแผ่นวีซีดีไปยังสถานศึกษาต่างๆทั้งยังจัดการฝึกอบรมในระดับภูมิภาคให้กับครูผู้สอนเพื่อให้ทราบถึงวิธีการปลูกฝังลักษณะนิสัยรักการล้างมือให้กับเด็กและด้วยการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) โครงการได้ใช้ตัวการ์ตูนเสียงดนตรีและวิธีการถ่ายทอดความรู้แบบโต้ตอบและการแข่งขันเข้าเป้นส่วนหนึ่งของโครงการนอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประกวดวิธีการที่โรงเรียนใช้ในการปลูกฝังลักษณะนิสัยรักการล้างมือให้กับเด็ก

จากการประเมินกิจกรรมพบว่าโครงการนี้มีส่วนช่วยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นเช่นความร่วมมือในด้านการเงินด้านอุปกรณ์อาทิสบู่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการสนับสนุนจากชุมชนในการแข่งขันระหว่างโรงเรียนต่างๆนอกจากนี้นักเรียนกว่าร้อยละ 90 ที่เข้าร่วมโครงการกล่าวว่าพวกเขาล้างมือบ่อยขึ้นก่อนที่โครงการนี้จะได้รับการเผยแพร่ในสถานศึกษามีการรายงานว่านักเรียนล้างมือวันละ 2-4 ครั้งและหลังจากได้รับทราบถึงประโยชน์ของการล้างมือแล้วอัตราการล้างมือเพิ่มขึ้นเป็น 3-7 ครั้งต่อวันนักเรียนจำนวนร้อยละ 93 กล่าวว่าพวกเขาเข้าใจว่าการล่างมืออย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกได้และมีการรายงานว่านักเรียนกว่าร้อยละ 85 นำข้อมูลเกี่ยวกับการล้างมือนี้กลับไปเล่าให้สมาชิกในครอบครัวได้รับทราบ

ในปีพ.ศ. 2551 โครงการนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปโฉมทั้งทางด้านภาษาวัฒนธรรมและระบบการศึกษาเพื่อให้เหมาะสมกับประเทศลาวโดยปีแรกของการดำเนินการในประเทสลาวได้มีการฝึกอบรมครูในสองเขตจำนวน 150 รายและได้มีการแจกจ่ายอุปกรณ์การสอนไปยังสถานศึกษาจำนวน 500 แห่งในเวียงจันทน์หลวงพระบางสวรรณเขตและจำปาศักดิ์

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล