21st century skills TH

การจัดทำสมุดปกขาว (WHITE PAPER) ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับการศึกษาแบบสะเต็ม (STEM)

ม.ค. 26,2023

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (มิถุนายน 2557-พฤศจิกายน 2557)

ในปี 2557 คีนันได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงิน จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ให้ดำเนินการจัดทำสมุดปกขาว โดยคีนันร่วมกับวิทยาลัยครูของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการด้านกำลังคนของประเทศ ในการเตรียมเยาวชนไทยสู่ความพร้อมทางทักษะ และความสามารถด้านสะเต็มผ่านกระบวนการใช้เทคโนโลยี และเครือข่ายทางสังคมและสร้างความเข้มแข็งให้กับการศึกษาแบบสะเต็มให้แก่การศึกษาไทยทั้งในและนอกระบบ

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล