21st century skills TH

การจัดทำสมุดปกขาว (WHITE PAPER) ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับการศึกษาแบบสะเต็ม (STEM)

ม.ค. 26,2023

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (มิถุนายน 2557-พฤศจิกายน 2557)

ในปี 2557 คีนันได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงิน จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ให้ดำเนินการจัดทำสมุดปกขาว โดยคีนันร่วมกับวิทยาลัยครูของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการด้านกำลังคนของประเทศ ในการเตรียมเยาวชนไทยสู่ความพร้อมทางทักษะ และความสามารถด้านสะเต็มผ่านกระบวนการใช้เทคโนโลยี และเครือข่ายทางสังคมและสร้างความเข้มแข็งให้กับการศึกษาแบบสะเต็มให้แก่การศึกษาไทยทั้งในและนอกระบบ

Share this article

Latest.

People at Kenan: คุณจารุศรี จิรวิสิฐกุล

การศึกษาคือรากฐานสำคัญของ

“ชีวิตที่ถูกค้นเจอ” ผ่านโครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง

ไม่ใช่เรื่องง่ายในการคาดเ

“ชีวิตที่ถูกค้นเจอ” ผ่านโครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง

ไม่ใช่เรื่องง่ายในการคาดเ