21st century skills TH

โครงการเส้นทางการเรียนรู้สู่พลเมืองดิจิทัล (We Think Digital)

ม.ค. 26,2023

ในปี 2562 มีผู้ที่เพิ่งเชื่อมต่อสู่โลกออนไลน์เป็นครั้งแรกกว่า 500 ล้านคน และยังคงเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี เห็นได้ชัดว่าอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลมหาศาลอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในหน้าประวัติศาสตร์ และขณะเดียวกัน การเชื่อมต่อระหว่างกัน ก่อให้เกิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือและนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ แต่การเชื่อมโยงถึงนี้ได้นำมาสู่ความท้าทายในรูปแบบใหม่ คือ “ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Literacy”  ดังนั้น เราจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างทักษะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในการเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ความเห็นอกเห็นใจ และการสนทนาผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน

โครงการ We Think Digital เกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในโลกดิจิทัลและสร้างชุมชนของพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบ ซึ่งได้นำมาปรับใช้ในประเทศไทยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยกิจกรรม “เส้นทางการเรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของเยาวชน อาทิ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของผู้ใช้ ความปลอดภัยของข้อมูลออนไลน์ การสนทนาบนโลกดิจิทัล และทักษะการคิดวิเคราะห์ ดำเนินการโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยในฐานะพันธมิตรของโครงการ และได้รับการสนับสนุนหลักสูตรและงบประมาณจาก Facebook โดยมีเนื้อหาสำคัญ ได้แก่

  • ร่อยรอยทางดิจิทัล (Your Digital Footprint) เรียนรู้พื้นฐานความเข้าใจระหว่างตัวตนที่แท้จริงและตัวตนทางดิจิทัล การปกป้องข้อมูลทางดิจิทัลให้ปลอดภัย ภัยอันตราย และการใช้งานบนโลกออนไลน์ที่ส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์และชื่อเสียงในอนาคต
  • เราในฐานะพลเมืองดิจิทัล (You as a Digital Citizen) เรียนรู้ทักษะพลเมืองดิจิทัลขั้นพื้นฐาน สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเนื้อหาอย่างมีจริยธรรม การระวังและป้องกันจากการบุคลลอันตรายในโลกออนไลน์ การกลั่นแกล้ง การหลอกลวง ตลอดจนการตระหนักถึงพฤติกรรมต่างๆ ระหว่างโลกออนไลนและชีวิตจริงอย่างสมดุล
  • นักคิดวิเคราะห์ในโลกออนไลน์ (Be a Critical Thinker) เรียนรู้การคิดวิเคราะห์เพื่อแยกแยกข้อมูลเท็จ ข้อเท็จจริง ข่าวปลอม และแนวทางการวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ในการสื่อสารบนโลกออนไลน์ ตลอดจนการตระหนักถึงมุมมองที่แตกต่างหลากหลายในโลกออนไลน์ เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (empathy)

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียประสบความสำเร็จในการฝึกอบรมแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศกว่า 400 คน และมีกิจกรรมต่อยอดเพื่อสร้างการเปลี่ยนในสังคมต่างๆ กว่า 10 กิจกรรมทั่วประเทศ โครงการ “We Think Digital” ได้พัฒนาทักษะและความรู้ด้านดิจิทัลให้แก่เด็กและเยาวชนไทย เพื่อให้พวกเขาเติบโตเป็นพลเมืองดิจิทัลที่พร้อมสร้างสังคมสังคมดิจิทัลให้เป็นสังคมที่ปลอดภัยและเกิดประโยชน์ต่อพลเมืองดิจิทัลในอนาคต

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล