21st century skills TH

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ม.ค. 26,2023

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธันวาคม 2553 กุมภาพันธ์ 2557

จากการสิ้นสุดของโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการเป็นเวลา 3 ปี มีนักเรียนได้รับประโยชน์จากการปรับคุณภาพชั้นเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อปรับวิธีการเรียนรู้แบบเดิมๆ ซึ่งเน้นการท่องจำด้วยการส่งเสริมวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ ที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้และการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการเพื่อดำเนินโครงการใน 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นโครงการทดลองของโครงการที่วางไว้ 9 ปีเพื่อ การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของครูและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนในประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างขีดความ สามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ

นอกจากการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งเน้นการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry-based curriculum) จำนวน 27 หน่วยแล้ว โครงการนี้ยังมุ่งเน้นให้ครูและผู้บริหารของสถานศึกษาพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและทักษะการสอนตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความเป็นผู้นำทางวิชาการจำนวน5 หลักสูตรให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 280 คนและจัดตั้งศูนย์อบรมด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จำนวน 55 ศูนย์ใน 7 จังหวัด นอกจากนี้เพื่อให้ครูเกิดความคุ้นเคยและมั่นใจกับการเรียนการสอนแบบใหม่จึงจัดให้มีการสังเกตการณ์ในห้องเรียนและการให้ข้อมูลย้อนกลับจากที่ครูปรึกษาอาวุโสจำนวนกว่า 131 ห้องเรียนผลที่ได้รับคือครูผู้นำ 400 คนครูที่สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2,000 คนได้รับการอบรมและนักเรียน 25,000 คนโดยประมาณได้รับประโยชน์

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล