21st century skills TH

โครงการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ MSD IN-STEP

ม.ค. 26,2023

บริษัทเมอร์ค แอนด์ โก อิงค์/บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) (ตุลาคม 2550-พฤศจิกายน 2555)

โครงการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์หรือ MSD IN-STEP เป็นโครงการที่ถูกออกแบบมาเพื่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยโครงการนี้ถูกริเริ่มในจังหวัดพังงาระหว่างปีพ.ศ. 2550-2551 จนกระทั่งขยายผลสู่หลายจังหวัดทั่วประเทศในปัจจุบันโครงการ MSD IN-STEP มีบริษัทเอ็มเอสดี (ประเทศไทย) และบริษัทเมอร์คแอนด์โกอิงค์เป็นผู้สนับสนุนหลักภายใต้การบริหารโครงการของมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียที่ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์แห่งความสำเร็จจากสถาบันเมอร์คเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ (the Merck Institute for Science Education: MISE) ประเทศสหรัฐอเมริกาองค์ประกอบหลักของโครงการประกอบไปด้วยโมดูลหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีการอบรมพัฒนาวิชาชีพสำหรับครูและการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งจากเครือข่ายโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและโรงเรียนอื่นๆ

องค์ประกอบหลายส่วนของโครงการถูกเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงปีที่ 2 ของโครงการระยะที่สองเพื่อที่จะทำให้โครงการเกิดความยั่งยืนและสามารถนำไปขยายผลต่อได้ตัวอย่างเช่นครูจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาไม่มีเวลาในการเตรียมการสอนและไม่สามารถดำเนินกิจกรรมการทดลองได้ทันเวลาในชั้นเรียนเพื่อตอบโจทย์นี้โครงการจึงได้พัฒนา“โปรแกรมนักเรียนผู้ช่วยครู” ขึ้นเพื่อให้ช่วยกระตุ้นความสนใจของเพื่อนนักเรียนในชั้นเรียนต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นครูผู้สอนจะเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมรับการอบรมเป็นเวลา 2 วันเพื่อฝึกฝนการจัดเตรียมและใช้ชุดอุปกรณ์การทดลองอย่างถูกต้องตลอดจนฝึกทักษะและบทบาทของผู้ช่วยครูในการดำเนินการเรียนการสอนในชั้นอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการขยายผลโครงการในอีกหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการจัดค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการแบบ MSD IN-STEP ให้นักเรียน 5,790 คนจากทั่วจังหวัดภายใต้ความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ 54 โรงเรียนในจังหวัดพังงาหรือการนำรูปแบบการอบรมพัฒนาวิชาชีพครูแบบMSD IN-STEP ไปใช้ในการอบรมครูอีก 10 จังหวัดและการเชิญครูแกนนำ MSD IN-STEP ร่วมอบรมถ่ายทอดประสบการณ์การใช้วิธีการสอนแบบ MSD IN-STEP ให้กับครูในจังหวัดนำร่องอีก 7 จังหวัดภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (UPGRADE)

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล