21st century skills TH

โครงการทบทวนมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาไทย

ม.ค. 26,2023

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กันยายน 2554-กันยายน 2555)

เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แบบการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry-based education) คีนันสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และคณะผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติได้ร่วมมือกัน เพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของประเทศไทย โดยทางคีนันเป็นองค์กรหลักในการดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556

นอกจากเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการศึกษาที่เป็นสากลให้แก่เจ้าหน้าที่สสวท. และพันธมิตรจำนวนกว่า 80 รายแล้วโครงการนี้ยังได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาไทยในอนาคตอันใกล้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียนไทยทั่วประเทศ

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล