21st century skills TH

โครงการแรงงานไทยก้าวไกลด้วยไอที (BETTER)

ม.ค. 26,2023

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (พฤษภาคม 2552-เมษายน 2556)

หนึ่งในโครงการที่ส่งเสริมนวัตกรรมและส่งผลกว้างไกลมากที่สุดโครงการหนึ่งของสถาบันคีนันฯ คือ โครงการแรงงานไทยก้าวไกลด้วยไอที (BETTER) ซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในปี พ.ศ. 2552 ได้จัดการอบรมด้าน ICT และการเป็นผู้ประกอบการให้แก่แรงงานไทยจำนวนกว่า 50,760 คนใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ โครงการฯได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดและได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้มีส่วนสำคัญในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่ต้องการให้แรงงานก้าวทันต่อยุคสมัย และเพิ่มโอกาสในการจ้างงานโดยเน้นกลุ่มแรงงานรายได้น้อยที่ด้อยโอกาส และได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในปีพ.ศ. 2551

โครงการฯได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 และจะจบลงในเดือนเมษายน 2556 สามารถประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งในการเพิ่มพูนทักษะด้าน ICT ให้แก่แรงงานไทยเพิ่มโอกาสในการหางานและมีความก้าวหน้าในอาชีพในขณะเดียวกันก็ได้อบรมทักษะทางธุรกิจเบื้องต้นให้แก่ผู้เข้าอบรมเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการและการจัดตั้งธุรกิจขนาดเล็กซึ่งความสำเร็จส่วนหนึ่งมาจากความร่วมมืออันดีระหว่างทั้งสามภาคีในการออกแบบโครงการให้เกิดความยั่งยืนโดยการจัดการอบรมทักษะด้าน ICT ให้แก่วิทยากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งได้นำทักษะเหล่านั้นไปอบรมต่อแก่แรงงานกลุ่มเป้าหมายที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนอกจากนี้โครงการฯยังได้จัดการอบรมให้แก่วิทยากรของสถานประกอบการให้สามารถนำหลักสูตรไปอบรมต่อให้แก่พนักงานในบริษัทของตนซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันคีนันฯสามารถขยายโครงการให้ครอบคลุมแรงงานด้อยโอกาสได้มากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์โดยตรงของโครงการคือการที่พนักงานที่เข้ารับการอบรมได้รับค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นนอกจากนี้ไมโครซอฟท์และสถาบันคีนันฯยังได้รับเชิญให้มีส่วนร่วมในคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์โครงการ BETTER ยังประสบความสำเร็จในการสร้างความยั่งยืนโดยได้มอบหลักสูตรด้าน ICT และการเป็นผู้ประกอบการให้แก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อนำหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ในการอบรมของกรมฯและยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชนอีกด้วยบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งได้ประโยชน์จากการที่โครงการได้เข้าถึงแรงงานทั้งประเทศมีบทบาทสำคัญในการร่วมดำเนินโครงการทั้งการให้คำแนะนำและการสนับสนุนด้านเทคนิค

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล