21st century skills TH

โครงการจัดทำหลักสูตรการสอนทรัพย์สินทางปัญญา

ม.ค. 26,2023

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (2553-2553)

โครงการจัดทำหลักสูตรการสอนทรัพย์สินทางปัญญา เป็นโครงการที่มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ปีโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ได้มอบเงินทุนในการดำเนินโครงการฯ ให้แก่สถาบันคีนันฯเพื่อดำเนินการวิจัยหาแนวทางการสอนทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นเลิศจากประเทศต่างๆ เพื่อนำมาจัดทำหลักสูตรการสอนทรัพย์สินทางปัญญาต้นแบบ และขณะนี้ได้ถูกนำไปนำร่องในโรงเรียน และสถาบันอาชีวศึกษาที่ได้รับคัดเลือกทีมงานโปรแกรมนวัตกรรมการศึกษาร่วมงานใกล้ชิดกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทีมงานได้จัดการสัมมนาในพื้นที่ 5 จังหวัดเป้าหมายในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2553 ทีมงานได้จัดอบรมครูจำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้งให้แก่ครู 104 คนและได้ติดตามเก็บรวบรวมผลและประเมินผลโครงการและจัดการสัมมนาครั้งสุดท้ายโดยได้รับเกียรติจากนายอลงกรณ์พลบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์มาเป็นประธาน

Share this article

Latest.

ต่อยอดอนาคตที่ยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทย

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียเห็

สะเต็มศึกษา การเรียนรู้ยุคใหม่สำหรับผู้หญิง

การศึกษาของเวียดนามพัฒนาข

โครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง: เคล็ด (ไม่ลับ) เพื่อ “แม่หญิงเจ้าของธุรกิจ”เติมไฟแห่งความหวัง สู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

เส้นทางการประกอบอาชีพของ