21st century skills TH

โครงการจัดทำหลักสูตรการสอนทรัพย์สินทางปัญญา

ม.ค. 26,2023

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (2553-2553)

โครงการจัดทำหลักสูตรการสอนทรัพย์สินทางปัญญา เป็นโครงการที่มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ปีโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ได้มอบเงินทุนในการดำเนินโครงการฯ ให้แก่สถาบันคีนันฯเพื่อดำเนินการวิจัยหาแนวทางการสอนทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นเลิศจากประเทศต่างๆ เพื่อนำมาจัดทำหลักสูตรการสอนทรัพย์สินทางปัญญาต้นแบบ และขณะนี้ได้ถูกนำไปนำร่องในโรงเรียน และสถาบันอาชีวศึกษาที่ได้รับคัดเลือกทีมงานโปรแกรมนวัตกรรมการศึกษาร่วมงานใกล้ชิดกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทีมงานได้จัดการสัมมนาในพื้นที่ 5 จังหวัดเป้าหมายในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2553 ทีมงานได้จัดอบรมครูจำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้งให้แก่ครู 104 คนและได้ติดตามเก็บรวบรวมผลและประเมินผลโครงการและจัดการสัมมนาครั้งสุดท้ายโดยได้รับเกียรติจากนายอลงกรณ์พลบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์มาเป็นประธาน

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล