21st century skills TH

โครงการจัดทำหลักสูตรการสอนทรัพย์สินทางปัญญา

ม.ค. 26,2023

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (2553-2553)

โครงการจัดทำหลักสูตรการสอนทรัพย์สินทางปัญญา เป็นโครงการที่มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ปีโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ได้มอบเงินทุนในการดำเนินโครงการฯ ให้แก่สถาบันคีนันฯเพื่อดำเนินการวิจัยหาแนวทางการสอนทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นเลิศจากประเทศต่างๆ เพื่อนำมาจัดทำหลักสูตรการสอนทรัพย์สินทางปัญญาต้นแบบ และขณะนี้ได้ถูกนำไปนำร่องในโรงเรียน และสถาบันอาชีวศึกษาที่ได้รับคัดเลือกทีมงานโปรแกรมนวัตกรรมการศึกษาร่วมงานใกล้ชิดกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทีมงานได้จัดการสัมมนาในพื้นที่ 5 จังหวัดเป้าหมายในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2553 ทีมงานได้จัดอบรมครูจำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้งให้แก่ครู 104 คนและได้ติดตามเก็บรวบรวมผลและประเมินผลโครงการและจัดการสัมมนาครั้งสุดท้ายโดยได้รับเกียรติจากนายอลงกรณ์พลบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์มาเป็นประธาน

Share this article

Latest.

People at Kenan: คุณจารุศรี จิรวิสิฐกุล

การศึกษาคือรากฐานสำคัญของ

“ชีวิตที่ถูกค้นเจอ” ผ่านโครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง

ไม่ใช่เรื่องง่ายในการคาดเ

“ชีวิตที่ถูกค้นเจอ” ผ่านโครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง

ไม่ใช่เรื่องง่ายในการคาดเ