21st century skills TH

หลักสูตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ม.ค. 26,2023

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (พฤษภาคม 2552-พฤษภาคม 2554)

หลักสูตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในโครงการ CREATIVE THAILAND ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนสี่ระดับ ประกอบไปด้วยระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และได้นำหลักสูตรไปทดลองใช้ในสถานศึกษาคีนันได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆภายใต้กระทรวงศึกษาธิการและศูนย์วิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงผู้เชี่ยวชาญต่างๆผ่านการวิจัยเชิงเอกสาร และการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดหลักสูตรการสอนที่สามารถนำไปใช้ในระบบการศึกษาได้โดยการเทียบเคียงกับมาตรฐานการสอนของแต่ละระดับ

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการมีผลลัพธ์ที่สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

  • รายงานการศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศสหราชอาณาจักรออสเตรเลียฮ่องกงเกาหลีสิงคโปร์ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริการวมถึงข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในวงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์และข้อสรุปแนวนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล
  • หลักสูตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์สี่ระดับได้แก่ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาแต่ละระดับประกอบไปด้วยสื่อประกอบการเรียนการสอนซึ่งประกอบไปด้วยคู่มือครูคู่มือนักเรียนสื่อการนำเสนอและเอกสารประกอบการสอน
  • การอบรมครู 326 คนและนิสิต/นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย 110 คน
  • การจัดสัมมนาเชิงวิชาการให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา 130 คน
  • การลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์และประเมินหลักสูตร
  • พิธีส่งมอบหลักสูตรให้กับหน่วยงานด้านการศึกษาประกอบไปด้วยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรม

Share this article

Latest.

ต่อยอดอนาคตที่ยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทย

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียเห็

สะเต็มศึกษา การเรียนรู้ยุคใหม่สำหรับผู้หญิง

การศึกษาของเวียดนามพัฒนาข

โครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง: เคล็ด (ไม่ลับ) เพื่อ “แม่หญิงเจ้าของธุรกิจ”เติมไฟแห่งความหวัง สู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

เส้นทางการประกอบอาชีพของ