21st century skills TH

Chevron Career Technical Education Study (CTE STUDY)

ม.ค. 26,2023

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (มิถุนายน 2557-ตุลาคม 2557)

คีนันร่วมมือกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดในการจัดทำการศึกษา ซึ่งเป็นการสำรวจความต้องการของอุตสาหกรรมในประเทศไทย ในด้านทักษะและบุคคลากรและการการเรียนการสอนที่จำเป็นของนักเรียนสายอาชีวะของไทย

โครงการนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทย ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างความสามารถให้แก่ชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อที่จะช่วยให้ชุมชนมีโอกาสที่จะเข้าถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนเอง และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว

วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการที่สำคัญได้แก่การปรับปรุงระบบการศึกษาและผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาควิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM) พัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะด้านเทคนิคที่เหมาะสมในการทำงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาควิชา STEM ที่สำคัญในประเทศไทยการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา STEM ที่มีคุณภาพและการฝึกอบรมทางเทคนิคในทุกระดับ

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล