21st century skills TH

โครงการคาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน

ม.ค. 26,2023

คาลเท็กซ์ (บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด) (มกราคม 2556-ธันวาคม 2557)

ในปี 2556 คาลเท็กซ์ (บริษัทเชฟรอนประเทศไทย) ร่วมมือกับคีนันในการดำเนินโครงการ “คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญาปลูกต้นกล้าเยาวชน” หรือ “Caltex Fuel Your School” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อชุมชนโครงการนี้ตอบสนองต่อแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้เยาวชนสามารถรับมือกับโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผ่านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานหรือ project-based learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์การสื่อสารและการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ

เป็นเวลาสามปีแล้วที่คีนันและบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ ได้ประสานความร่วมมือดำเนินโครงการคาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2559 โครงการฯ ได้จัดค่ายเยาวชนคาลเท็กซ์ให้แก่เยาวชนจำนวน 60 คน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากคีนันและพนักงานอาสาจากคาลเท็กซ์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อจุดประกายความคิดของนักเรียนให้ไปสู่การปฎิบัติ เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการบริหารโครงการ อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปส่งต่อให้กับเพื่อนๆ ในโรงเรียน พร้อมกับทำโครงงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่พบในท้องถิ่นของตนเอง นอกจากนี้ คีนันยังได้จัดฝึกอบรมให้กับครูจากโรงเรียน 10 แห่งที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้เข้าใจถึงการเรียนรู้แบบโครงงานและสามารถนำไปใช้ในห้องเรียนและเป็นที่ปรึกษาการทำโครงงานของนักเรียนได้ ทั้งนี้ ความสำเร็จของการดำเนินโครงการเกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนด้านงบประมาณจากสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันนี้ โครงการฯ ได้ฝึกอบรมครูผู้สอนไปแล้ว 67 คน ซึ่งได้สร้างประโยชน์แก่นักเรียน 983 คน ในโรงเรียน 51 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย สระแก้ว และพระนครศรีอยุธยา

Share this article

Latest.

โครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง: เคล็ด (ไม่ลับ) เพื่อ “แม่หญิงเจ้าของธุรกิจ”เติมไฟแห่งความหวัง สู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

เส้นทางการประกอบอาชีพของ

People at Kenan: คุณจารุศรี จิรวิสิฐกุล

การศึกษาคือรากฐานสำคัญของ

“ชีวิตที่ถูกค้นเจอ” ผ่านโครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง

ไม่ใช่เรื่องง่ายในการคาดเ