21st century skills TH

โครงการ โบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี (BOEING TEL)

ม.ค. 26,2023

บริษัทโบอิ้ง พฤศจิกายน 2555 ตุลาคม 2556

แม้ว่าสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ และมีความจำเป็นต่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ทว่ามีนักเรียนจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงสื่อเหล่านั้นด้วยสาเหตุที่ว่า สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดยังไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม

โครงการโบอิ้งยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีหรือThe Boeing Technology Enhanced Learning Project (ชื่อเดิมคือโครงการโบอิ้งหนึ่งห้องเรียนหนึ่งคอมพิวเตอร์) ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า4 ปีแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน โดยฝึกให้ครูสามารถทำแผนการสอนเชิงปฏิบัติการในรูปแบบของ SCRIPT ที่สามารถสอดแทรกเทคโนโลยีกลวิธีการสอน และการใช้คำถามที่สามารถควบคุมเวลาในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม

ในปีพ.ศ. 2556 คีนันได้จัดอบรมให้แก่ครูจำนวน 149 คนครูผู้นำจำนวน 71 คนและผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 35 คนจากโรงเรียน 42 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียงถือเป็นการสร้างประสบการณ์การการเรียนรู้ให้กับนักเรียนประมาณ 15,000 คน โดยมีหลักสูตรที่จัดอบรมได้แก่วิธีการจัดการชั้นเรียนกลยุทธ์การสอนการตั้งคำถามอย่างมีประสิทธิภาพ และการบูรณาการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน ให้เข้ากับหลักสูตรผ่านการจัดทำสคริปต์นอกจากนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ครูมีความสนใจเข้าร่วมโครงการจึงได้มีการจัดมอบรางวัล Boeing TEL Awards รวมทั้งจัดทำหนังสือกรณีศึกษา (Case Book) เพื่อเผยแพร่ตัวอย่างแห่งความสำเร็จที่ถ่ายทอดประสบการณ์ของครูต้นแบบในการนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการมาประยุกต์ใช้ได้ในห้องเรียนจริง

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล