21st century skills TH

โครงการ BCILL

ม.ค. 26,2023

USAID / บริษัท นาธาน แอสโซซิเอทส์ (เมษายน 2555-พฤศจิกายน 2555)

ในปีพ.ศ. 2555 สถาบันคีนันฯร่วมกับ USAID ดำเนินโครงการด้านการศึกษาเป็นโครงการแรกในสปป. ลาวที่ USAID ให้การสนับสนุนในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา โดยร่วมมือกับกระทรวงการศึกษาและกีฬาและ Rural Research and Development Training Center (RRDTC) ของสปป. ลาวและบริษัทนาธานแอสโซซิเอทส์ในโครงการ Building Capability for ICT-enabled Learning Laos (BCILL) เพื่อบูรณาการการศึกษาด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนในกรุงเวียงจันทน์และเมืองบอลิคัมไซ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนเมษายนถึงพฤศจิกายนพ.ศ. 2555 มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาครูใหญ่และครูแกนนำซึ่งส่วนใหญ่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อนให้รู้จักการใช้สื่อเทคโนโลยีในชั้นเรียนภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์สถาบันคีนันฯรับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักในโครงการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์การสอนให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจัดการอบรมและดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการศึกษาและกีฬาและ RRDTC และด้วยเงินสนับสนุนจาก USAID สถาบันคีนันฯได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

รูปแบบการจัดทำหลักสูตรและแผนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ22 หลักสูตรการจัดการอบรมให้แก่ครูแกนนำและการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน20 เครื่องรวมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในโครงการจำนวน10 โรงนี้ถือเป็นต้นแบบสำหรับใช้ในการขยายโครงการต่อไปจากการประเมินคาดว่ามีนักเรียนประมาณ3,000 คนได้รับประโยชน์จากโครงการ

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล