งานเลี้ยงรับรองประจำปี พ.ศ. 2563

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียขอขอบพระคุณพันธมิตรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียทุกท่านๆที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ทุกท่านๆถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ได้ช่วยให้การดำเนินโครงการต่างๆของมูลนิธิคีนันฯประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสมดั่งวิสัยทัศน์ของเราที่อยากเห็นผู้รับผลประโยชน์สามารถบรรลุฝันได้ดั่งตั้งใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ท่านสามารถรับชมภาพบรรยากาศภายในงานได้ที่นี่

งานเลี้ยงรับรองประจำปี พ.ศ. 2563 35

Kenan Asia