องค์กรระหว่างประเทศ 1ความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ระหว่างคีนันกับองค์กรพหุภาคีและทวิภาคีเริ่มต้นนับตั้งแต่เราก่อตั้ง เมื่อองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) เริ่มดำเนินภารกิจทวิภาคีในประเทศไทย และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ได้สนับสนุนการก่อตั้งมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่อง นับแต่นั้นเป็นต้นมา คีนันได้ประสานการทำงานกับองค์กรระหว่างประเทศอันหลากหลาย ตั้งแต่ องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา กองทุนโลก สหประชาชาติ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) และคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การศึกษา ประชากร และการสาธารณสุขแก่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คีนันให้คำปรึกษา การบริหารโครงการ การฝึกอบรม และการศึกษาวิจัยระดับมาตรฐานสากลกับพันธมิตรพหุภาคีและทวิภาคี คีนันตั้งอยู่ในประเทศไทย แต่สามารถสร้างการผสมผสานที่แตกต่างและทรงประสิทธิภาพ ระหว่างความเชี่ยวชาญในระดับสากลกับองค์ความรู้เฉพาะท้องถิ่น เพื่อดำเนินโครงการและสร้างพันธมิตรทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คีนันมุ่งสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับโครงการต่างๆ ด้วยวิธีการที่ใช้นวัตกรรมและครอบคลุมทุกประเด็นที่คาบเกี่ยว(Cross-Cutting Approach) โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการสร้างการกำกับดูแลและแนวปฏิบัติที่ดี ความเท่าเทียมกันทางเพศและการเพิ่มขีดความสามารถของสตรี การพัฒนาเยาวชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน กลยุทธ์เหล่านี้ได้วางรากฐานและขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมทุกอย่างของคีนัน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหลักสูตรสะเต็มศึกษาและความรู้ทางการเงินที่น่าสนใจ ไปจนถึงการสร้างศักยภาพของภาคประชาสังคมและการส่งเสริมธรรมาภิบาล

คีนันมีทีมทำงานที่มากประสบการณ์ในการผสมผสานเครื่องมือด้านการพัฒนาต่างๆ เพื่อดำเนินโครงการที่มีการวางแผนที่ดีและสร้างผลลัพธ์เชิงบวกได้จริง ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิจัยปฏิบัติการ การเปลี่ยนแปลงระบบ การฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพพันธมิตร การประชุมสัมมนา การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ (Cluster) และห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตลอดจนการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรรม


โครงการต่างๆ ของคีนัน