ความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ระหว่างคีนันกับองค์กรพหุภาคีและทวิภาคีเริ่มต้นนับตั้งแต่เราก่อตั้ง เมื่อองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) เริ่มดำเนินภารกิจทวิภาคีในประเทศไทย และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ได้สนับสนุนการก่อตั้งสถาบันคีนันแห่งเอเซียเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่อง นับแต่นั้นเป็นต้นมา คีนันได้ประสานการทำงานกับองค์กรระหว่างประเทศอันหลากหลาย ตั้งแต่ องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา กองทุนโลก สหประชาชาติ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) และคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การศึกษา ประชากร และการสาธารณสุขแก่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คีนันให้คำปรึกษา การบริหารโครงการ การฝึกอบรม และการศึกษาวิจัยระดับมาตรฐานสากลกับพันธมิตรพหุภาคีและทวิภาคี คีนันตั้งอยู่ในประเทศไทย แต่สามารถสร้างการผสมผสานที่แตกต่างและทรงประสิทธิภาพ ระหว่างความเชี่ยวชาญในระดับสากลกับองค์ความรู้เฉพาะท้องถิ่น เพื่อดำเนินโครงการและสร้างพันธมิตรทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คีนันมุ่งสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับโครงการต่างๆ ด้วยวิธีการที่ใช้นวัตกรรมและครอบคลุมทุกประเด็นที่คาบเกี่ยว(Cross-Cutting Approach) โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการสร้างการกำกับดูแลและแนวปฏิบัติที่ดี ความเท่าเทียมกันทางเพศและการเพิ่มขีดความสามารถของสตรี การพัฒนาเยาวชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน กลยุทธ์เหล่านี้ได้วางรากฐานและขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมทุกอย่างของคีนัน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหลักสูตรสะเต็มศึกษาและความรู้ทางการเงินที่น่าสนใจ ไปจนถึงการสร้างศักยภาพของภาคประชาสังคมและการส่งเสริมธรรมาภิบาล

คีนันมีทีมทำงานที่มากประสบการณ์ในการผสมผสานเครื่องมือด้านการพัฒนาต่างๆ เพื่อดำเนินโครงการที่มีการวางแผนที่ดีและสร้างผลลัพธ์เชิงบวกได้จริง ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิจัยปฏิบัติการ การเปลี่ยนแปลงระบบ การฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพพันธมิตร การประชุมสัมมนา การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ (Cluster) และห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตลอดจนการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรรม


โครงการต่างๆ ของคีนัน

เสียงจากผู้รับประโยชน์ของคีนัน

Ms. Nichanun Puangpipat

Teacher, Wat Sukhantharam School, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Ms. Tarinee Konrum

Student, Wat Sukhantharam School, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Ms. Napapat Pimdee

Science Teacher, Mancha Suksa School, Mancha Khiri District, Khon Kean

Mrs. Nanyana Janpetch

Math Teacher, Municipality School 2, Ban Sadao, Ban Sadao, Songkhla Province