Enjoy Science Happy scientists 1

คลื่นยักษ์ทางเศรษฐกิจได้กำลังเคลื่อนตัว ถาโถมเข้ามา หุ่นยนต์ เครื่องจักรอัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถผลิตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นที่น่าพอใจได้อย่างน่าทึ่ง ตำแหน่งงานที่ให้ค่าจ้างสูง อาจกลายเป็นอดีตไป มีการคาดการณ์ว่าร้อยละ 80 ของตำแน่งงานในอนาคต จำเป็นต้องใช้ทักษะที่นักเรียนยังไม่ได้รับการพัฒนาจากสถานศึกษา

ปัจจุบัน เด็ก ๆ ต้องสามารถคิดวิเคราะห์ และรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) เพื่อรับมือกับปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น หากเด็กไทยขาดการพัฒนาทักษะที่สำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 แล้ว ก็อาจพบกับชะตาชีวิต ที่ยากลำบากในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว

ทางออกของเด็กในยุคปัจจุบันที่จะก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ ต้องเริ่มด้วยการสร้างแรงดลใจให้เด็กเหล่านี้พร้อมแสวงหาโอกาสในการทำงานงานในอนาคต โดยให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานและกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะให้เกิดซึ่งความฉลาดเฉลียว และเสริมสร้างความคิดริเริ่มใหม่ ๆ นักเรียนที่มีทักษะอันชาญฉลาดเหล่านี้ จะสามารถนำทักษะที่มี ผสมผสานคู่ไปกับ ทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์ มาใช้ในวิชาสะเต็มศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่เตรียมพร้อมเด็ก ๆ สำหรับโอกาสในการทำงานในศตวรรษที่ 21

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียถือเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่จัดทำโครงการด้านการศึกษาในประเทศไทย ด้วยความมุ่งหวัง เพื่อสร้างแรงดลใจให้กับกลุ่มเยาวชนนักเรียน สร้างครูผู้เชี่ยวชาญ และสร้างผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้มแข็ง โดยหลักสูตรและอุปกรณ์การเรียนของเรา ได้รับการออกแบบจากหลักสูตรชั้นนำในระดับสากล และปรับใช้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การเรียนมีความสนุกสนาน และตรงตามความเป็นจริงกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญและครูต้นแบบของเรา ต่างทำงานทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย เพื่อที่ว่าเยาวชนนักเรียนที่ยากไร้ หรือขาดแคลน จะได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งถือเป็นการช่วยยกระดับการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 และสร้างความฝันอันยิ่งใหญ่ให้กับเด็กไทยพร้อมก้าวเดินต่อไปในอนาคต

เรื่องราวแห่งแรงดลใจ

ทำความรู้จักงานของเรา ด้านการสร้างแรงดลใจให้กับกลุ่มเยาวชนนักเรียน

ค่ายวิทย์สร้างฝัน: เป็นค่ายความรู้จัดขึ้น 1 วัน มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ ด้วยกิจกรรมการทดลอง สนุกสนาน ฝึกแก้ไขปัญหาด้วยทักษะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตลอดจนรู้จักใช้ทักษะอันชาญฉลาดด้านอื่นมาประยุกต์ปฎิบัติ

ค่ายวิศวะกรรมความรู้: เป็นค่ายความรู้จัดขึ้น 1 วัน มุ่งเน้นความสนุกสนานและจุดประกายความคิดให้กับกลุ่มนักเรียนผลการเรียน ได้ทดลองใช้ ความรู้เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นลงมือปฎิบัติ ควบคู่ไปกับฝึกใช้ทักษะอันชาญฉลาดในการแก้ไขปัญหา

บูธแคมป์ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 : ค่ายความรู้เข้มข้น 5 วัน สำหรับนักเรียนสายอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานจริง ด้วยการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานภาคอุตสาหกรรม รวมถึงความรู้เกี่ยวกับสถานประกอบการ

จุดประกายความสามารถในการแข่งขัน: โครงการพิเศษ ที่ครูจะได้เรียนรู้ และนำการสอนที่ให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูง จากหลักสูตรที่พัฒนาโดยคีนัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไทย สามารถริเริ่มนำความรู้ด้านนวัตกรรม มาใช้พัฒนาเป็นโครงการ ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่นของตน ทั้งยังสามารถใช้แข่งขันกับนักเรียนคนอื่น ๆ ได้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการหล่อหลอมทักษะอันชาญฉลาดและจำเป็นในการศึกษายุคปัจจุบัน