Small business stories (TH)

สร้างความเข้มแข็งสู่ธุรกิจชุมชนด้วยความรู้เรื่องทางการเงิน

ม.ค. 26,2023

ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสหกรณ์เคหสถานคลองลัดภาชีร่วมพัฒนา จำกัด คุณธรรมศักดิ์ มากนคร มีหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการกระบวนการทำน้ำพริกและแปรรูปเห็ดของชุมชนคลองลัดภาชี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมาจากวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชนที่มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคกันภายในชุมชนมาอย่างยาวนาน จึงมีความคิดต่อยอดในการแปรรูปพืชผักสวนครัวเหล่านี้ให้เป็นผลผลิตที่ดีต่อสุขภาพและมีรสชาติที่เอร็ดอร่อยและเหมาะต่อการนำออกสู่ตลาดในกรุงเทพฯ ประกอบกับกระแสการรักษาสุขภาพที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน คุณธรรมศักดิ์จึงพยายามหาช่องทางการจัดจำหน่ายที่จะสามารถกระจายการส่งสินค้าของชุมชนไปในตลาดอื่น ๆ เพื่อทำกำไร อย่างไรก็ตาม เขากลับพบว่าสหกรณ์คลองลัดภาชีร่วมพัฒนายังขาดความรู้เรื่องการบริหารจัดการทางการเงินและประสบการณ์ด้านการตลาดเพื่อที่จะแข่งขันกับร้านค้าในชุมชน ตลอดจนแบรนด์สินค้าต่างประเทศได้

คล้ายคลึงกับธุรกิจขนาดเล็กอื่น ๆ ในประเทศไทย ธุรกิจในชุมชนคลองลัดภาชียังคงประสบกับปัญหาเรื่องความสมดุลทางการเงินระหว่างกระแสเงินสดเข้าและกระแสเงินสดออกทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับภาวะหนี้สินเกินตัว และด้วยภาระผูกพันของการชำระดอกเบี้ยโดยปราศจากสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้สหกรณ์ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนสินค้าให้เข้ากับความต้องการของตลาดที่ให้ผลตอบแทนทางกำไรสูงได้ นอกจากนี้ สหกรณ์ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านการตลาด ซึ่งกลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถที่จะเจาะตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพได้อย่างที่ตั้งใจไว้ เนื่องจากลูกค้าเหล่านี้มักต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดูดี นั่นหมายถึงองค์ประกอบทางการตลาด อาทิเช่น บรรจุภัณฑ์ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

การเผชิญกับอุปสรรคที่กีดขวางการเติบโตทางธุรกิจของสหกรณ์ ทำให้คุณธรรมศักดิ์ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ “พัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน” ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย (คีนัน) และมูลนิธิซิตี้ ในเดือนตุลาคม ปีพ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการฯ คุณธรรมศักดิ์ได้ค้นพบแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคสำคัญของสหกรณ์ นั่นก็คือ ปัญหาด้านการบริหารจัดการระบบการเงินและความรู้ด้านการตลาดที่มีอยู่อย่างจำกัด

สำหรับแรงงานที่มีรายได้น้อย เยาวชน และเกษตรกร ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีระดับความรู้เรื่องทางการเงินต่ำที่สุดในประเทศไทย คีนันและมูลนิธิซิตี้ได้ร่วมกันทำงานอย่างเต็มความสามารถ โดนประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำด้านความรู้ทางการเงินของประเทศไทย ทำให้ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา สามารถพัฒนาความรู้เรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคลและทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่คุณครู เกษตรกร นักเรียน และกลุ่มผู้หญิงที่มีความเสี่ยงทั้งด้านรายได้น้อยและความไม่มั่นคงในอาชีพ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถบริหารจัดการรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภายในชุมชนของตนเอง โครงการการให้ความรู้ทางการเงินที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนี้ได้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ นับพันคนเข้าใจเรื่องวิธีการทำงานของเงินและการบริหารจัดการเงินมากยิ่งขึ้น นับเป็นการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของพวกเขาด้วย

ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมภายใต้โครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น คุณธรรมศักดิ์ได้เริ่มต้นนำแนวปฏิบัติเรื่องการบริหารการเงินอย่างยั่งยืนมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของสหกรณ์และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อทำให้สินค้าของสหกรณ์มีความน่าสนใจและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น ความรู้และการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการคิดนี้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี เนื่องด้วยธุรกิจกำลังอยู่ในระหว่างการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและนำเงินนั้นมาชำระหนี้ และเมื่อใดก็ตามที่ระบบการเงินของสหกรณ์อยู่ในภาวะสมดุล คุณธรรมศักดิ์วางแผนไว้ว่าจะเริ่มต้นลงทุนในธุรกิจขนาดเล็กอื่น ๆ และยังคงมุ่งมั่นสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและมั่นคงให้กับคนในชุมชนและธุรกิจชุมชนของคลองลัดภาชีต่อไป

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดโครงการ “พัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน” ซึ่งสนับสนุนโครงการฯ โดยมูลนิธิซิตี้ ได้ที่นี่

Share this article

Latest.

บสย. MOU มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย สร้างผู้ประกอบการสูงวัย เสริมความรู้ด้านการเงิน การตลาดดิจิทัล เพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรร

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว