Education stories (TH)

“คำถามสร้างคน”

ม.ค. 26,2023

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการ: อ.นิพนธ์ ศรีนฤมล ที่ปรึกษาและครูพี่เลี้ยงวิชาการ ในโครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”

ครูนิพนธ์ ต้นแบบการสร้างตำนานการเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project-Based Learning: PBL) ให้กับเด็กไทยไปกวาดรางวัลประกวดระดับโลกมามากมาย โดยยึดหลักว่า โจทย์โครงงานจะต้องเกิดจากความสนใจของเด็กเอง ไม่ใช่ครูสั่ง ครูนิพนธ์เชื่อว่า “การสร้างแรงบันดาลใจและกลวิธีการใช้คำถามในชั้นเรียน” เป็นหัวใจสำคัญในการเสริมสร้างเยาวชนให้มีศักยภาพโดยการเรียนรู้ผ่านโครงงาน

“ครูไม่ต่างจากการเป็นพิธีกรที่ต้องเตรียมสคริปต์สัมภาษณ์ผู้ร่วมรายการ โดยครูควรมีสคริปต์ที่เป็นแผนการสอนฉบับย่อ และปรับคำถามให้เหมาะกับระดับชั้นเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน”

จากการสังเกตการตั้งคำถามของคณะกรรมการในเวทีประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก เขาให้ความสำคัญในการใช้คำถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักเรียนให้อยากค้นคว้าศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อยอดต่อไป จนกระทั่งเมื่อได้เข้ามาร่วมเป็นครูที่ปรึกษาและครูพี่เลี้ยงวิชาการให้กับโครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของวิทยาลัยครูในมหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่มาให้คำแนะนำเทคนิคและกลวิธีการสอนบทปฏิบัติการสำหรับครู ยิ่งทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นถึงความสำคัญของการตั้งคำถามเพื่อนำนักเรียนไปสู่กระบวนการการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry-based learning) และเรียนรู้โดยใช้โครงงาน

“จากเดิมที่ผมเพียงผลักดันให้นักเรียนบางกลุ่มได้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อการประกวดเท่านั้น แต่เมื่อมาร่วมงานกับโครงงานต่างๆของสถาบันคีนันหลังจากเกษียณอายุราชการ ผมเห็นว่า PBL ควรจะนำมาใช้ในห้องเรียนปกติและขยายผลไปสู่โรงเรียนทั่วประเทศ จึงได้เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการฯ ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและครูในโรงเรียนขยายโอกาสจำนวน 600 โรงเรียนภายในระยะเวลา 5 ปี โดยใช้วิธีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนแม่ข่ายและลูกข่ายทั้ง 5 ภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อยกระดับการศึกษาไทยให้มีความเท่าเทียมกันทั่วประเทศ อีกทั้งผมยังประทับใจในความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของทีมงาน STEM ของโครงการฯ ที่มีบรรยากาศในการทำงานที่ดีมาก ทำให้ผมได้มีโอกาสใช้ประสบการณ์ร่วม 40 ปีมาช่วยเหลือครูรุ่นใหม่แบบกัลยาณมิตรให้ร่วมกันทำงานเพื่อ “สร้างคนรุ่นใหม่” ต่อไป”

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล