Community stories (TH)

พัฒนาผู้นำเพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีในประเทศเวียดนาม

ม.ค. 26,2023

ภายหลังจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษา นางสาว Bui Thi Boi ได้เข้าร่วมงานกับ Center for Environment and Community Assets Development (CECAD) ในตำแหน่งพนักงานภาคสนาม ในจังหวัด Hoa Binh เพื่อเดินตามความฝันของเธอที่อยากจะช่วยเหลือสตรีกลุ่มชายขอบในพื้นที่ชนบทพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น ในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของชนกลุ่มน้อยเชื้อสาย Muong  เธอจึงเข้าใจปัญหาที่สตรีในชุมชนชาวเขาในเขตภาคเหนือของเวียดนามต้องพบเจอเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเธอจะมีความเป็นมาและแรงผลักดันที่เอื้ออำนวยแต่ Boi กลับรู้สึกว่า การศึกษาและทักษะที่มีอยู่อย่างจำกัดของเธอเป็นอุปสรรคต่อการสนับสนุนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้

ข้อจำกัดของ Boi เป็นเรื่องปกติสำหรับพนักงานขององค์กรภาคประชาสังคม (CSO) ในประเทศเวียดนาม ซึ่งส่งผลให้การจัดการกับปัญหาความไม่เท่าเทียมกันที่หยั่งรากลึกในสังคมและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ผู้หญิงต้องเผชิญเป็นไปได้อย่างล่าช้า เพื่อเร่งพัฒนาความเท่าเทียมทางเพศ พนักงานภาคประชาสังคมอย่าง Boi จำเป็นต้องมีความสามารถในการรวมพลังผู้หญิงในชนบทให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อทำงานร่วมกันในการบ่งชี้ต้นเหตุของปัญหา คิดค้นวิธีแก้ไข และนำเสนอให้ผู้กำหนดนโยบายจัดการกับปัญหาของเด็กและสตรี

ด้วยความตระหนักในศักยภาพที่ไม่เพียงพอของภาคประชาสังคมในเวียดนาม คีนันจึงได้ริเริ่มโครงการ Vietnam Women Improving Lives and Leadership หรือ WILL ในเดือนตุลาคม 2557 ภายใต้โครงการดังกล่าว คีนันจัดฝึกอบรมให้กับ Boi พร้อมด้วยพนักงานจากองค์กร CSO และผู้ให้บริการอื่น 23 แห่ง จำนวน 64 คน เพื่อถ่ายทอดทักษะที่จำเป็น ได้แก่ การสื่อสาร การเป็นวิทยากรกระบวนการ และการเจรจาต่อรอง และได้ให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องในขณะที่พวกเขานำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงในกรุงฮานอยและจังหวัด Hoa Binh

การฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาของคีนันสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับ Boi โดยหลังจากที่เธอถูกจำกัดบทบาทอยู่เบื้องหลังมานานหกปีขณะทำงานที่ CECAD ความสามารถที่ได้รับจากโครงการ WILL ช่วยให้ Boi มีความพร้อมในการลงพื้นที่ไปพบกับกลุ่มสตรีผู้ด้อยโอกาสและสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ที่เธอต้องการมอบความช่วยเหลือให้มานานได้โดยตรง

ทักษะในการเป็นวิทยากรกระบวนการที่เธอเพิ่งค้นพบได้เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนในเดือนกรกฎาคม 2559 เมื่อเธอจัดการให้คำปรึกษากับกลุ่มชุมชนที่เป็นชาวนาและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จำนวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์อุปสรรคในการเข้าถึงที่ดินของผู้หญิงในพื้นที่ ระหว่างการให้คำปรึกษา เธอสามารถกระตุ้นให้กลุ่มผู้หญิงพูดแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปัญหาที่พวกเธอต้องเผชิญ เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินการแก้ไขข้อคับข้องใจของพวกเธอ

โครงการนี้ได้เปิดโอกาสให้ Boi ได้เติมเต็มความฝันในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้หญิงด้อยโอกาสในจังหวัด Hoa Binh

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล