Community stories (TH)

สตรีเวียดนาม กับบทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ม.ค. 26,2023

ก่อนที่ Huyen ประธานสหภาพสตรีแห่งชุมชน Thong Nhat จังหวัดฮหว่าบิ่ญ ประเทศเวียดนาม จะเข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นผู้นำแก่สตรีในประเทศเวียดนาม” เมื่อสองปีก่อน เธอไม่สามารถหาทางออกได้ว่า ทำไมสมาชิกในชุมชนถึงไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุม แต่ในที่สุด Huyen ก็พบเทคนิคการสื่อสารใหม่ๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้เธอได้หลังจากร่วมพัฒนาศักยภาพตนเองกับโครงการฯ

ก่อนหน้านี้ Huyen หาเลี้ยงชีพด้วยอาชีพที่หลากหลาย ตั้งแต่ พนักงานเก็บค่าโดยสารรถประจำทาง พนักงานขาย จนถึงพนักงานล้างรถ เช่นเดียวกับผู้หญิงชาวเวียดนามคนอื่นๆ ที่มีโอกาสด้านอาชีพน้อยกว่าเพศชายและไม่สามารถไต่ขึ้นสู่ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีได้ อีกทั้งยังต้องรับภาระงานบ้านต่างๆ ซึ่งบั่นทอนโอกาสในการพัฒนาทักษะและฝีมือ

นอกจากนี้ สตรีและเด็กผู้หญิงในเวียดนามยังขาดเสรีภาพในด้านสิทธิสตรี ส่วนใหญ่ยังขาดโอกาสในด้านการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนโอกาสในการทำงานเมื่อเทียบกับผู้ชาย

นับตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ จึงได้สนับสนุนทุนในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นผู้นำแก่สตรีในประเทศเวียดนาม เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำและสมาชิกสตรีขององค์กรภาคประชาสังคมในกรุงฮานอยและจังหวัดฮหว่าบิ่ญ

Huyen เป็นหนึ่งในสมาชิกสตรีขององค์กรภาคประชาสังคมจำนวน 64 คนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2558 เธอได้ร่วมการฝึกอบรมกับคีนัน 2 ครั้งในเรื่องการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การทำงานเป็นทีม การเจรจาต่อรอง การใช้แผนภูมิต้นไม้ในการแก้ปัญหา การใช้แนวทางเหตุผลสัมพันธ์ และการเขียนโครงการ

Huyen เล่าถึงผลลัพธ์จากการเข้าร่วมโครงการฯ ว่า “ดิฉันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย และมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันดิฉันภูมิใจมากที่สามารถส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน”

เป็นครั้งแรกที่ Huyen ได้เรียนรู้และทดลองใช้แผนภูมิต้นไม้เช่นเดียวกับพนักงานจากสหภาพสตรีของชุมชนอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ การประเมินผลหลังอบรมพบว่าผู้เข้าร่วมสามารถใช้แผนภูมิต้นไม้ได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 73 จากที่ไม่มีผู้เคยใช้เลย และมีผู้ที่มีทักษะการสื่อสารร้อยละ 65 จากเดิมที่มีเพียงร้อยละ 23

ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมได้เข้าร่วมกิจกรรมติดตามผล 8 ครั้ง โดยพวกเขาจะต้องนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านสตรีและเด็กผู้หญิงและหาทางแก้ไข ส่งผลให้ Huyen สามารถดำเนินกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและการค้ามนุษย์ได้เป็นครั้งแรก

ปัจจุบัน Huyen สามารถใช้แผนภูมิต้นไม้ในการดำเนินการอภิปรายกลุ่มย่อยกับสตรีในชุมชน และเข้าใจถึงวิธีการถามคำถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบสามารถเล่าถึงรายละเอียดของปัญหา สาเหตุ และผลลัพธ์

Huyen ยังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับมาพัฒนาการทำงานของตนเองและถ่ายทอดให้กับผู้อื่นในชุมชน ทั้งนี้ การขยายผลลัพธ์ของโครงการฯ ไปยังชุมชนอีก 210 แห่งในจังหวัดฮหว่าบิ่ญ ต้องอาศัยเครือข่ายภาคประชาสังคมและหน่วยงานรัฐบาลในจังหวัดฮหว่าบิ่ญต่อไป

“ความรู้และทักษะที่ได้รับจากคีนันมีประโยชน์อย่างมากสำหรับตัวแทนของผู้หญิงจากชุมชนที่รับหน้าที่นำเสนอประเด็นปัญหาต่อผู้กำหนดนโยบาย ปัจจุบันดิฉันสามารถใช้เครื่องมือแผนภูมิต้นไม้เพื่อช่วยให้ผู้หญิงในชุมชนสามารถค้นพบต้นเหตุของปัญหาต่างๆ และมีความั่นใจที่จะนำเสนอปัญหาต่อผู้กำหนดนโยบาย ดิฉันยังได้ถ่ายทอดวิธีการนี้ให้กับสมาชิกของสหภาพสตรีอีก 45 คนอีกด้วย” Huyen กล่าวทิ้งท้าย

รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นผู้นำแก่สตรีในประเทศเวียดนาม

Share this article

Latest.

ทีม Social Inclusion มูลนิธิคีนันฯ  กับการมุ่งสู่เป้าหมายในการสร้างระบบสุขภาพที่แข็งแกร่ง โดยเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ในชุมชนที่แข็งแรง  

เพราะในหนึ่งเมืองเต็มไปด้

บสย. MOU มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย สร้างผู้ประกอบการสูงวัย เสริมความรู้ด้านการเงิน การตลาดดิจิทัล เพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรร

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล